13 czerwiec 2019 13:08

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach

współfinansowana z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV
„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Link do załączników

05 czerwiec 2019 14:09

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

  "Zakup i dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

 

Link do załączników

05 czerwiec 2019 14:02

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

  Organizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu  w Miastkowie Kościelnym - III etap: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

 

Link do załączników

09 maj 2019 14:02

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach8

 

Link do załączników

13 marzec 2019 13:53

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwola w km 3+818-4+588

 

Link do załączników

21 luty 2019 13:55

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Wykonanie pobocza utwardzonego przy drodze powiatowej Nr 1330W w m. Stary Miastków|
Wykonanie pobocza utwardzonego przy drodze powiatowej Nr 130810W w Miastkowie Kościelnym

21 luty 2019 00:00

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

Z DNIA 04.01.2018 ROKU

w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania
"Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym"

14 luty 2019 13:40

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na przeprowadzenie:

Szkoleń doskonalących dla nauczycieli
w ramach projektu pn.
„Przedszkole naszych marzeń!”
Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18
dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM        

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.