Ułatwienia dostępu

25 listopad 2019 14:31

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu pn.
„Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr RPMA.10.01.04-14-c465/19 w ramach
Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM 2014-2020

 

link do załączników

19 listopad 2019 14:19

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

 "Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej X: „EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU”, Działania 10.1: „KSZTAŁCENIE I
ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY” Poddziałania 10.1.4 „EDUKACJA PRZEDSZKOLNA” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

LINK DO ZAŁĄCZNIKÓW

14 sierpień 2019 13:06

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

  "Zakup i dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

 

Link do załączników

23 lipiec 2019 12:00

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny

 

link do załączników

04 lipiec 2019 14:44

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Zaproszenie do składania ofert na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2019

 

Link do załączników

13 czerwiec 2019 13:08

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach

współfinansowana z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV
„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Link do załączników

05 czerwiec 2019 14:09

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

  "Zakup i dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

 

Link do załączników

05 czerwiec 2019 14:02

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

  Organizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu  w Miastkowie Kościelnym - III etap: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

 

Link do załączników

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.