12 maj 2021 09:17
07 maj 2021 11:29
05 maj 2021 11:30

 O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Miastków Kościelny

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

 w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

08 kwiecień 2021 08:32

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że w dniu 29.03.2021 roku na wniosek Gminy Miastków Kościelny, z siedzibą ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

08 marzec 2021 09:34

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Zasiadały  gm. Miastków Kościelny

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zasiadały oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 634/1 o  powierzchni 0,0350ha. Uregulowanej w KW nr SI1G/00082803/6.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Zasiadały gm. Miastków Kościelny  16 km od Garwolina.

Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości  zabudowane (siedliska wiejskie).

 Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieć elektryczną i wodociągową. Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 12.04.2021  roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 3 500,00zł ( słownie: Trzy  tysiące  pięćset złotych  00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 350,00 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt zł. 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr   27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 09.04.2021 roku.

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.