Ułatwienia dostępu

I. 6220.4.7.2022 OBWIESZCZENIE

28 wrzesień 2022 13:09

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając  zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą na „Przebudowie drogi gminnej Nr 130805W w m. Stary Miastków gm. Miastków Kościelny” wszczętego na wniosek Gminy Miastków Kościelny, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastków Kościelny Pana Jerzego Jaronia.

z a w i a d a m i a m

 

strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami powyższej sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego pisma. Dokumentacja sprawy dostępna jest w godz. od 700 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny
  2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl
  3. Przekazano: Sołtysowi Stary Miastków w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.