04 kwiecień 2022 12:24

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z zm. ) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 533/1, 533/2, 534 obręb Zwola, gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”       

 Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.03.2020 roku na wniosek Inwestora.

         Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

          Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Miastków Kościelny. 

         Osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

       Wnioski i uwagi w przedmiotowym postępowaniu można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. 04.05.2022 r.

            Ponadto Wójt Gminy Miastków Kościelny wyznacza na dzień 01.05.2022 r. o godz. 1600 w Remizie Strażackiej OSP Zwola, Zwola 52 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, gdzie będzie można składać wszelkie uwagi i wnioski dotyczące prowadzonego postepowania.

         Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miastków Kościelny.

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny,
 2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl ( zakładka ogłoszenia ).
 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń we wsi Zwola.
 4. Przekazano inwestorowi w celu wywieszenia w miejscu realizacji inwestycji.
04 kwiecień 2022 12:22

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

         Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)   przedłuża się termin załatwienia sprawy w terminie do 30.05.2022r. dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 533/1, 533/2, 534 obręb Zwola, gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”  

 

Przyczyną przedłużenia się terminu załatwienia sprawy jest konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych wynikających z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z zm. ) oraz dokonania prawidłowej oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Pouczenie

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa Strona ma prawo do wniesienia ponaglenia.

 

 

Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. Pozostałe strony postepowania
 3. A/a

Sprawę prowadzi:
 Małgorzata Salamończyk, Tel. (025) 751-12-86 w. 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..          

22 marzec 2022 12:12

O B W I E S Z CZ E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 202i r. poz. 745 z zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że w dniu 21.03.2022 roku na wniosek Gminy Miastków Kościelny, z siedzibą ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowie dróg gminnych Nr 130844W na działce o nr ewid. 268 w miejscowości Brzegi i 108 w miejscowości Glinki oraz Nr 130810W na działce o nr ewid. 108 w miejscowości Glinki i 241 w miejscowości Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny”      

  Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z  art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny,  w godz. od 700 do 1500 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

          Decyzję w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Miastków Kościelny po uzyskaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

         Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień.

    

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,

2. Umieszczenie na stronie internetowej miastkowkoscielny.pl

3. Przekazano: Sołtysowi wsi Brzegi, Glinki, Miastków Kościelny w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

18 marzec 2022 12:54

I. 6220.4.14.2021.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając  zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z zm.) zawiadamia, że w dniu 17 marca 2022 roku wydane zostało postanowienie, znak: I.6220.4.14.2021.2022 wznawiające postepowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa dróg gminnych Nr 130827W i 130828W na działce o nr ewid. 97 w miejscowości Zabruzdy, gm. Miastków Kościelny” wszczętego na wniosek Gminy Miastków Kościelny, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastków Kościelny Pana Jerzego Jaronia .

 

Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia, dokumentacją sprawy od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym umówieniu terminu.

18 marzec 2022 12:50

I. 6220.4.15.2021.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając  zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z zm.) w związku z wznowionym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Nr 130827W i 130828W na działce o nr ewid. 97 w miejscowości Zabruzdy, gm. Miastków Kościelny” wszczętego na wniosek Gminy Miastków Kościelny, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastków Kościelny Pana Jerzego Jaronia zawiadamia , że w dniu 18 marca 2022 roku wydana została decyzja, znak: I.6220.4.14.2021.2022 uchylająca decyzje ostateczną z dnia 01.07.2021 r znak I.6220.4.9.2021.2022 w sprawie „Przebudowy dróg gminnych Nr 130827W i 130828W na działce o nr ewid. 97 w miejscowości Zabruzdy, gm. Miastków Kościelny”

 

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym umówieniu terminu.

07 marzec 2022 08:55

                                                   

I.6220.7.14.2021.2022  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) informuję, że w dniu 04 marca 2022 roku wydane zostało postanowienie, znak: I.6220.7.14.2021.2022 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 08.02.2022 r., znak I.6220.7.12.2021.2022, w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 130802W na działce o nr ewid. 1004, 1004/1, 943/1 w miejscowości Zgórze, gm. Miastków Kościelny

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z  art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwością zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny. od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 .

 

 

23 luty 2022 14:11

ZAWIADOMIENIE

O wniesieniu ponaglenia

                   

Wójt Gminy Miastków Kościelny informuję, iż w dniu 23.02.2022 r. zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce Ponaglenie wniesione przez inwestora  w sprawie  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 533/1, 533/2, 534 obręb Zwola, gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”

Informuję strony o możliwości zapoznania się z wniesionym Ponagleniem wraz z odpowiedzią Wójta Gminy Miastków Kościelny w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym,, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny.

 

Otrzymują:

 

 1. Inwestor
 2. Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”
 3. Pozostałe strony postepowania
 4. A/a
23 luty 2022 14:08

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

             Wójt Gminy Miastków Kościelny informuje, że do dnia 28.02.2022 roku będą zbierane wnioski na odbiór wraz z zagospodarowaniem wyrobów zawierających azbest w szczególności eternitu na rok 2022 r.

Wnioski złożone po terminie zostaną zakwalifikowane na 2023 r.

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.