Ułatwienia dostępu

08 marzec 2021 09:34

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Zasiadały  gm. Miastków Kościelny

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zasiadały oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 634/1 o  powierzchni 0,0350ha. Uregulowanej w KW nr SI1G/00082803/6.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Zasiadały gm. Miastków Kościelny  16 km od Garwolina.

Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości  zabudowane (siedliska wiejskie).

 Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieć elektryczną i wodociągową. Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 12.04.2021  roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 3 500,00zł ( słownie: Trzy  tysiące  pięćset złotych  00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 350,00 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt zł. 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr   27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 09.04.2021 roku.

08 marzec 2021 09:30

I.6220.3.1.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247),

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny zawiadamia o wszczęciu w dniu 02.03.2021 r. postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miastków Kościelny, Kujawy, Zabruzdy Kolonia, Zabruzdy, Kruszówka gm. Miastków Kościelny”

Wskazana data wszczęcia postępowania jest jednocześnie dniem publicznego obwieszczenia ogłoszenia.

04 marzec 2021 07:24

Zapraszamy do korzystania z boisk Orlik w następujące dni:

Środa w godz. 19.00-21.00

Czwartek w godz. 19.00-21.00

Piątek w godz. 18.00-21.00

Niedziela w godz. 18.00-21.00

 

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie obiektu jest P. Marek Bąk.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

03 marzec 2021 12:54
24 luty 2021 09:48

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 18/2021
Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 24 lutego 2021 roku

08 luty 2021 08:24

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY

08 luty 2021 08:23

Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, został wywieszony na okres 21 dni,

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.