30 maj 2022 07:57

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 38  oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 30 maja 2022 roku wydana została decyzja odmowna, znak: I.6220.3.62.2020.2021.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 533/1, 533/2, 534 obręb Zwola, gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”.

         Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Inwestora.

         Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny,

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl ( zakładka ogłoszenia ) oraz BIP.

30 maj 2022 07:53

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.                  z 2021 r. poz. 735 z zm.)  zawiadamia, że w dniu 30 maja 2022 roku wydana została decyzja odmowna, znak: I.6220.3.62..2020.2021.2022 na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 533/1, 533/2, 534 obręb Zwola, gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Inwestora.

 Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

 

Powyższą informację umieszcza się (na okres 14 dni) na:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl

3. Przekazano: Sołtysowi wsi Zwola w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

10 maj 2022 07:50

I.6220.3.61.2020.2021.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając  zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z zm ) w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 533/1, 533/2, 534 obręb Zwola, gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”  wszczętego na wniosek Inwestora.

z a w i a d a m i a m

 

strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami powyższej sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Dokumentacja sprawy dostępna jest w godz. od 700 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

- Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny

- Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl

- Przekazano sołtysowi wsi Zwola, w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

28 kwiecień 2022 07:51

I .6220.1.1.2022

 

O B W I E S Z CZ E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 202i r. poz. 745 z zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że w dniu 26.04.2022 roku na wniosek Gminy Miastków Kościelny, z siedzibą ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowa dróg gminnych Nr 130826W na działce o nr ewid. 97 w miejscowości Zabruzdy i 130827W na działce 97, 327 w miejscowości Zabruzdy i 21 w miejscowości Kolonia Zabruzdy, gm. Miastków Kościelny”    

  Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z  art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny,  w godz. od 700 do 1500 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

          Decyzję w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Miastków Kościelny po uzyskaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

         Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień.

    

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,
 2. Umieszczenie na stronie internetowej miastkowkoscielny.pl
 3. Przekazano: Sołtysowi wsi Zabruzdy, Zabruzdy Kolonia w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
20 kwiecień 2022 14:05

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 

             Wójt Gminy Miastków Kościelny uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Gminy o możliwości składania w tut. Urzędzie wniosku o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Miastków Kościelny na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

13 kwiecień 2022 13:41


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.                  z 2021 r. poz. 735 z zm.)  zawiadamia, że w dniu 6 kwietnia 2022 roku wydana została decyzja, znak: I.6220.21.2020.2021.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku jałownika oraz przebudowie istniejącej obory w celu zwiększenia obsady istniejącego gospodarstwa dla bydła mlecznego na dz. nr ewid. 38, 39, 40 w miejscowości Zabruzdy Kolonia, gm. Miastków Kościelny, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Pani Moniki Szczygielskiej reprezentowanej przez pełnomocników Anitę Grzegory oraz Radosława Celińskiego

 Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

Powyższą informację umieszcza się (na okres 14 dni) na:

 

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,
 2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl
 3. Przekazano: Sołtysowi wsi Zabruzdy Kolonia i Kujawy w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
13 kwiecień 2022 13:40

I.6220.22.2020.2021.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 38  oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 6 kwietnia 2022 roku wydana została decyzja, znak: I.6220.21.2020.2021.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku jałownika oraz przebudowie istniejącej obory w celu zwiększenia obsady istniejącego gospodarstwa dla bydła mlecznego na dz. nr ewid. 38, 39, 40 w miejscowości Zabruzdy Kolonia, gm. Miastków Kościelny, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”.

         Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Pani Moniki Szczygielskiej reprezentowanej przez pełnomocników Anitę Grzegory oraz Radosława Celińskiego.

         Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny,
 2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl ( zakładka ogłoszenia ) oraz BIP.
04 kwiecień 2022 12:24

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z zm. ) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 533/1, 533/2, 534 obręb Zwola, gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”       

 Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.03.2020 roku na wniosek Inwestora.

         Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

          Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Miastków Kościelny. 

         Osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

       Wnioski i uwagi w przedmiotowym postępowaniu można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. 04.05.2022 r.

            Ponadto Wójt Gminy Miastków Kościelny wyznacza na dzień 01.05.2022 r. o godz. 1600 w Remizie Strażackiej OSP Zwola, Zwola 52 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, gdzie będzie można składać wszelkie uwagi i wnioski dotyczące prowadzonego postepowania.

         Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miastków Kościelny.

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny,
 2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl ( zakładka ogłoszenia ).
 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń we wsi Zwola.
 4. Przekazano inwestorowi w celu wywieszenia w miejscu realizacji inwestycji.

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.