Ułatwienia dostępu

OBWIESZCZENIE

03 listopad 2022 09:26

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.                  z 2020 r. poz. 2000)  zawiadamia, że w dniu 28 października 2022 roku wydana została decyzja, znak: I.6220.4.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 130805W w m. Stary Miastków gm. Miastków Kościelny”. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Gminy Miastków Kościelny

 Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

 

Powyższą informację umieszcza się (na okres 14 dni) na:

 

 

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,
  2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl
  3. Przekazano: Sołtysowi wsi Stary Miastków w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.