6220.1.7.2022 OBWIESZCZENIE

22 czerwiec 2022 14:18

6220.1.7.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając  zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Nr 130826W na działce o nr ewid. 97 w miejscowości Zabruzdy i 130827W na działce 97, 327 w miejscowości Zabruzdy i 21 w miejscowości Kolonia Zabruzdy, gm. Miastków Kościelny” wszczętego na wniosek Gminy Miastków Kościelny, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastków Kościelny Pana Jerzego Jaronia.

z a w i a d a m i a m

 

strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami powyższej sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego pisma. Dokumentacja sprawy dostępna jest w godz. od 700 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 

1.Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl

3. Przekazano: Sołtysowi wsi Zabruzdy, Zabruzdy Kolonia w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.