I.6220.2.8.2022 OBWIESZCZENIE

27 lipiec 2022 13:06

O B W I E S Z C Z E N I E
 

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.                  z 2021 r. poz. 735 z zm.)  zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2022 roku wydana została decyzja, znak: I.6220.2.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg gminnych Nr 130826W na działce o nr ewid. 97 w miejscowości Zabruzdy
i 130827W na działce 97, 327 w miejscowości Zabruzdy i 21 w miejscowości Kolonia Zabruzdy, gm. Miastków Kościelny”.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Gminy Miastków Kościelny

 Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

 

Powyższą informację umieszcza się (na okres 14 dni) na:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl

3. Przekazano: Sołtysowi wsi Zabruzdy, Zabruzdy Kolonia w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.