Ułatwienia dostępu

27 lipiec 2022 13:06

O B W I E S Z C Z E N I E
 

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.                  z 2021 r. poz. 735 z zm.)  zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2022 roku wydana została decyzja, znak: I.6220.2.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg gminnych Nr 130826W na działce o nr ewid. 97 w miejscowości Zabruzdy
i 130827W na działce 97, 327 w miejscowości Zabruzdy i 21 w miejscowości Kolonia Zabruzdy, gm. Miastków Kościelny”.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Gminy Miastków Kościelny

 Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

 

Powyższą informację umieszcza się (na okres 14 dni) na:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl

3. Przekazano: Sołtysowi wsi Zabruzdy, Zabruzdy Kolonia w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

19 lipiec 2022 14:09

OGŁOSZENIE

 

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2030”

Uprzejmie informujemy, że od 20.07.2022 r. do 22.08.2022 r. prowadzone jest badanie ankietowe, mające na celu określenie kierunku rozwoju Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie działania w celu rozwoju, w tym poprawy atrakcyjności Gminy.

Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem: https://forms.gle/T1TZLVYWfMvYBKvn8

Ankieta będzie również dostępna w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny

oraz na stronie internetowej pod adresem: https://miastkowkoscielny.pl/

 ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W BADANIU ANKIETOWYM
 Wójt Gminy Miastków Kościelny

14 lipiec 2022 13:48

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

                Na podstawie art. 10 § 1, art. 49,  art. 123  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz 735 z zm.) oraz w związku z art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373),  

zawiadamiam,

że w dniu 13.07.2022 r. zostało wydane postanowienie nr I.6220.3.6.2022 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 222, 223 w obrębie Brzegi, gmina Miastków Kościelny” i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

 

Z treścią postanowienia i zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze pismo uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

 

1. Strony postępowania

2. A/a

Powyższe obwieszczenie umieszcza się (na okres 14 dni) na:

1. Tablicy ogłoszeń wsi Brzegi, Zasiadały

2. Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym

3. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym

11 lipiec 2022 13:08

O B W I E S Z CZ E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 202i r. poz. 745 z zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.07.2022 roku na wniosek Gminy Miastków Kościelny, z siedzibą ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  Przebudowie drogi gminnej Nr 130805W w m. Stary Miastków gm. Miastków Kościelny      

  Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z  art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny,  w godz. od 700 do 1500 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

          Decyzję w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Miastków Kościelny po uzyskaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

         Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień.

    

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,

2. Umieszczenie na stronie internetowej miastkowkoscielny.pl

3. Przekazano: Sołtysowi wsi Stary Miastków w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

22 czerwiec 2022 14:18

6220.1.7.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając  zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Nr 130826W na działce o nr ewid. 97 w miejscowości Zabruzdy i 130827W na działce 97, 327 w miejscowości Zabruzdy i 21 w miejscowości Kolonia Zabruzdy, gm. Miastków Kościelny” wszczętego na wniosek Gminy Miastków Kościelny, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastków Kościelny Pana Jerzego Jaronia.

z a w i a d a m i a m

 

strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami powyższej sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego pisma. Dokumentacja sprawy dostępna jest w godz. od 700 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 

1.Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl

3. Przekazano: Sołtysowi wsi Zabruzdy, Zabruzdy Kolonia w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.