Ułatwienia dostępu

22 luty 2019 10:25

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na najem lokali

położonych w miejscowości Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny

Przedmiotem najmu są lokale o pow.33m2  i 6m2  znajdujące się w przyziemiu budynku położonego na działce nr 141/8 we wsi Miastków Kościelny przy ul. Szkolnej 5. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr . 59563.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej w centrum Miastkowa Kościelnego oraz 15 km od Garwolina.

Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości usługowo – handlowe

 Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość zostanie wynajęta na czas nieokreślony.

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 26.03.2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu netto za najem lokali wynosi 640,00zł.  ( słownie: sześćset czterdzieści złotych 00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 640,00 zł ( słownie: sześćset czterdzieści złotych 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr   27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 22.03.2019 roku.

Uczestnik obowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia uczestnika, który przetarg wygrał, w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane oraz, że stan techniczny i prawny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pokój nr 6 lub tel. pod numerem (025) 751-12-86 wew. 32.

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                           Jerzy Jaroń

 

15 luty 2019 12:05

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza uzupełnienie przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Brzegi  gm. Miastków Kościelny

 

15 luty 2019 12:04

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza  uzupełnienie  przetargu ustnego   nieograniczonego

na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Miastków Kościelny  gm. Miastków Kościelny

12 luty 2019 10:43

OGŁOSZENIE
wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w
Miastkowie Kościelnym w dniu 8 lutego 2019 r. na realizację zadań publicznych w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku.

29 styczeń 2019 14:01


OGŁOSZENIE


wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym w dniu 28 stycznia 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w miejscowościach Miastków Kościelny i Stary Miastków w 2019 roku. W dniu 28 stycznia 2019 roku komisja dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie ofert stosowano kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 1/2019 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje komisji dotyczące wyboru oferenta i wysokości przyznanej dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Miastków Kościelny.

Realizacja zadania  publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w miejscowości Miastków Kościelny w  2019 roku.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Wilga Miastków Kościelny” otrzymał dotację finansową w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

W związku z brakiem oferty na:
 Realizacja zadania  publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w miejscowości Stary Miastków w  2019 roku został przedłużony termin zgłaszania ofert na realizację w/w zadania do dnia 7 lutego 2019r do godz.15:00

 

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

29 styczeń 2019 13:16

I N FO R M A C J A

WÓJTA GMINY W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM

 

Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia

 2019-01-29 roku wykaz nieruchomości mienia gminnego, przeznaczonego do najmu. 

Wykaz obejmuje lokal o pow. 34m2  oraz lokal  o pow. 4m2 znajdujące się w przyziemiu budynku położonego na działce nr 141/8  w miejscowości Miastków Kościelny przy ulicy Szkolnej 5,  dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr 59563.

                

Z treścią wykazu można zapoznać się codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie, tel. 025 684 16 32

Wykaz nieruchomości znajduje się na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl

 

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.