Ułatwienia dostępu

13 sierpień 2019 11:35

 Zarządzenie Nr 40/2019
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie  ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym

 Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1260 ze zm.) zarządzam co następuje:

 § 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym.

29 lipiec 2019 11:17

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem w dniu 23.07.2019r. przez Instytut Upraw i Nawożenia Gleby w Puławach niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie oszacowania szkód w uprawach rolnych.

24 lipiec 2019 17:01

Gmina Miastków Kościelny ogłasza nabór dzieci do Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym. Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do żłobka proszeni są o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie pn. „Gmina Miastków Kościelnym sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!”. Osoby deklarujące udział w projekcie składają komplet wypełnionych dokumentów (Załączniki nr 1 - 5) do sekretariatu Urzędu Gminy (pokój nr 14) w godzinach pracy urzędu do dnia 14.08.2019r.

29 maj 2019 12:10

WÓJT GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
ul. Szkolna 8, 08-420 Miastków Kościelny
dnia 28 maja 2019 r.

29 maj 2019 12:08

WÓJT GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Zwoli
Zwola 45, 08-420 Miastków Kościelny
dnia 28 maja 2019 r.

26 marzec 2019 13:34

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Miastków Kościelny  gm. Miastków Kościelny

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Miastków Kościelny oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 522/2 o  powierzchni 1,7164ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00055432/6.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny  14 km od Garwolina.

Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości  zabudowane  i tereny rolne.

 Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Przetarg odbywa się zgodnie z wymogami  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r Dz.U. z dnia 2018r. poz.1405 ze zm.

Warunki udziału w przetargu.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1405 ze zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej tj.:

  • dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne;
  • oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego;
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.)
  • potwierdzenie wniesienia wadium;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu

 

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 30.04.2019 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 360 000,00zł ( słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych  00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 36 000,00 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy zł. 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr   27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 26.04.2019 roku.

Uczestnik obowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia uczestnika, który przetarg wygrał, w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Oferent, który przetarg wygra zobowiązany jest do wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr 27 9210 0008 0056 4834 2000 0030  Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa nabywca.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pokój nr 12 lub tel. pod numerem (025) 751-12-86 wew. 32.

 

 

 

                                                                                                         

                                  

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                               

 

18 marzec 2019 08:47Zarządzenie Nr 14/2019
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 14 marca 2019r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Wola Miastkowska Gminy Miastków Kościelny

11 marzec 2019 08:53

ORLIK JUŻ CZYNNY 

Zapraszamy do korzystania z obiektu w godzinach:

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.