OBWIESZCZENIE I.6220.3.1.2021

08 marzec 2021 09:30

I.6220.3.1.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247),

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny zawiadamia o wszczęciu w dniu 02.03.2021 r. postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miastków Kościelny, Kujawy, Zabruzdy Kolonia, Zabruzdy, Kruszówka gm. Miastków Kościelny”

Wskazana data wszczęcia postępowania jest jednocześnie dniem publicznego obwieszczenia ogłoszenia.

      W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie  Gminy w Miastkowie Kościelnym,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 700  do 1500  (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).  

            Jednocześnie informuję, że zwrócono się z wnioskiem do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia  na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w dniu…………………Podpis……………

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

w dniu………………....Podpis……………

 

Powyższą informację umieszcza się (na okres 14 dni) na:

Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym

Stronie internetowej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym (www.miastkowkoscielny.pl)

Na tablicy ogłoszeń wsi Miastków Kościelny, Kujawy, Zabruzdy Kolonia, Zabruzdy, Kruszówka

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.