Ułatwienia dostępu

10 październik 2022 11:55

I N FO R M A C J A 

WÓJTA GMINY W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM 

 

Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia

 10-11-2021roku wykaz nieruchomości mienia gminnego, przeznaczonego do najmu. 

Wykaz obejmuje lokal o pow. 33,2m2  oraz lokal  o pow. 6,1m2 znajdujące się w przyziemiu budynku położonego na działce nr 141/8  w miejscowości Miastków Kościelny przy ulicy Szkolnej 5,  dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr 59563.       

Z treścią wykazu można zapoznać się codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie, tel. 025 684 16 32

Wykaz nieruchomości znajduje się na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl

10 październik 2022 09:43

10 październik 2022 09:40

04 październik 2022 12:40

28 wrzesień 2022 13:09

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając  zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą na „Przebudowie drogi gminnej Nr 130805W w m. Stary Miastków gm. Miastków Kościelny” wszczętego na wniosek Gminy Miastków Kościelny, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastków Kościelny Pana Jerzego Jaronia.

z a w i a d a m i a m

 

strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami powyższej sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego pisma. Dokumentacja sprawy dostępna jest w godz. od 700 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny
  2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl
  3. Przekazano: Sołtysowi Stary Miastków w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
12 wrzesień 2022 14:18

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 14 września 2022 r. (środa) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LII sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”,

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych i psychologów zatrudnionych w szkołach lub przedszkolach ogólnodostępnych, prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny,

7. Wnioski i oświadczenia radnych,

8. Sprawy różne,

9. Zamknięcie LII sesji Rady Gminy

12 wrzesień 2022 07:21

05 wrzesień 2022 14:10

Miastkowskie święto plonów odbyło się 4 września 2022 r i rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w intencji rolników, w Kościele Parafialnym w Miastkowie Kościelnym. Jak co roku, tradycyjnie korowód dożynkowy przemaszerował na obiekty sportowe przy ul. Garwolińskiej gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

            Powitano dostojnych gości, m. in.: Panią Annę Kaszubę – Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Pana Mirosława Walickiego – Starostę Powiatu Garwolińskiego, Panią Joannę Balę – Zastępcę Dyrektora KOWR w Warszawie, Panią Stanisławę Prządkę – Wieloletnią Poseł na Sejm RP, Panią Iwonę Kurowską – Dyrektora KRUS w Warszawie, Pana Macieja Kurowskiego – Członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW, Pana Kazimierza Sionka – Wiceprzewodnicczącego Rady Powiatu Garwolińskiego, Panią Elżbietę Woźniak-Sionek – reprezentującą Poseł na Sejm RP Panią Teresę Wargodzką, Wójtów i Burmistrzów sąsiednich gmin, radnych, sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i mieszkańców. Listy okolicznościowe przekazali również: Prezes Rady Ministrów – P. Mateusz Morawiecki, Senator RP – P. Maria Koc, Poseł na Sejm RP – P. Teresa Wargodzka, Poseł na Sejm RP – P. Czesław Mroczek oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego – P. Adam Struzik. Następnie wszystkie sołectwa zaprezentowały przygotowane w swoich miejscowościach wieńce i kosze dożynkowe. Podzielono poświęcone podczas Mszy Św. chleby.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.