Ułatwienia dostępu

23 lipiec 2022 00:21

19 lipiec 2022 14:09

OGŁOSZENIE

 

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2030”

Uprzejmie informujemy, że od 20.07.2022 r. do 22.08.2022 r. prowadzone jest badanie ankietowe, mające na celu określenie kierunku rozwoju Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie działania w celu rozwoju, w tym poprawy atrakcyjności Gminy.

Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem: https://forms.gle/T1TZLVYWfMvYBKvn8

Ankieta będzie również dostępna w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny

oraz na stronie internetowej pod adresem: https://miastkowkoscielny.pl/

 ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W BADANIU ANKIETOWYM
 Wójt Gminy Miastków Kościelny

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Ankieta dla mieszkańców.pdf)Ankieta dla mieszkańców.pdf 118 kB2022-07-19 14:09
18 lipiec 2022 12:45

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 7.30 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się L Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie L sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miastków Kościelny w roku szkolnym 2022/2023,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

8. Wnioski i oświadczenia radnych,

9. Sprawy różne,

10. Zamknięcie L sesji Rady Gminy.

15 lipiec 2022 23:28

Serdecznie zapraszamy!

14 lipiec 2022 13:48

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

                Na podstawie art. 10 § 1, art. 49,  art. 123  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz 735 z zm.) oraz w związku z art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373),  

zawiadamiam,

że w dniu 13.07.2022 r. zostało wydane postanowienie nr I.6220.3.6.2022 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 222, 223 w obrębie Brzegi, gmina Miastków Kościelny” i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

 

Z treścią postanowienia i zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze pismo uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

 

1. Strony postępowania

2. A/a

Powyższe obwieszczenie umieszcza się (na okres 14 dni) na:

1. Tablicy ogłoszeń wsi Brzegi, Zasiadały

2. Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym

3. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym

13 lipiec 2022 11:35

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.