Ułatwienia dostępu

15 styczeń 2023 18:06

Z wielką przyjemnością  wziąłem udział wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Marcinem Zającem i Mateuszem Pałysą w świątecznym spotkaniu samorządowców, polityków, przedsiębiorców i przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, które 13 stycznia odbyło się w siedleckim Wyższym Seminarium Duchownym.

Podczas tego spotkania odebraliśmy wyróżnienia za zajęcie I miejsca w plebiscycie "TOP Regionu" w dwóch kategoriach:

11 styczeń 2023 23:18

W zniu 7 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Miastkowie Kościelnym. W zebraniu wzięłi udział zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Prezes ZOP ZOZP w Garwolinie Waldemar Sabak oraz starszy kapitan Sebastian Swiąder, który reprezentował Komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie.

W zebraniu uczestniczyli również Radni Rady Gminy w Miastkowie Kościelnym z Przewodniczącym Rady Gminy Marcinem Zającem.

Pozdczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności za 2022 r. , przyjęte plany pracy Prezydium i Zarządu na 2023 r., a także omówione bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania OSP.

Na zakończenie zebrania Wójt, Przewodniczacy Rady Gminy oraz zaproszeni Goście przekazali poszczególnym jednostkom sprzęt zakupiony ze środków własnych Gminy. W sumie wartość zakupionego sprzętu wyniosła ponad 95 tys. zł. Każda jednostka otrzymała sprzęt o wartości od 3 do 7 tys. zł. Ponadto została zakupiona kamera termowizyjna oraz motopompa tahatsu o watrości 43 tys. zł.   

 

08 styczeń 2023 20:21

Zapraszamy do obejrzenia filmów z "Miastkowskiego Kolędowania 2023"

 

Rozpoczęcie -KSM

https://drive.google.com/file/d/1QSeTTlxFVsNcZ2Y8Va6CQQFvXZCDcUVW/view?usp=sharing

 

Orkiestra 1

https://drive.google.com/file/d/1iXlHpejDolenWOrox5QXS3eDR5PeLoxn/view?usp=sharing

Orkiestra 2

https://drive.google.com/file/d/15p7tP9s7D7LaA9Bez_--RkssgKOaqtq8/view?usp=sharing

Orkiestra 3

https://drive.google.com/file/d/1pYDkJz5SWjymii6HJlnOYLmUcLGul4as/view?usp=sharing

 

Przedszkole 1

https://drive.google.com/file/d/1xmVRVpB6uDGW45U2kw_s46uCBo1BRNMc/view?usp=sharing

 

Przedszkole 2

https://drive.google.com/file/d/1_1Y_K8si8Hem8YE15ujGYLUrFj3fsNkg/view?usp=sharing

 

KGW Zgórze

 https://drive.google.com/file/d/1OIoOhcnDpI591DiqwxrO5Jm6Lq34PL2I/view?usp=sharing

Zgórze PSP

https://drive.google.com/file/d/1dD-rmu5VXY0XJsbjE9Dck7VgCvduwafv/view?usp=sharing

 

Strażacy 

https://drive.google.com/file/d/1WQeQGJpzyQ3_XogCaSLaAXHasQIfmrtr/view?usp=sharing

 

KGW Stary Miastków

https://drive.google.com/file/d/1p1AKzI9O4SN6aXQE4_CfkLu8ZUwvykxP/view?usp=sharing

 

KGW Brzegi

https://drive.google.com/file/d/13XVT7RRxb8O4Q7U3vLDA7WLaQgQClTTl/view?usp=share_link

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

https://drive.google.com/file/d/1KhMSPEZWlfiRxgfkk2LcoS0xPm6H29DU/view?usp=sharing

 

KGW Oziemkówka

https://drive.google.com/file/d/1-X_dVMzAjPPv2dn6iiNPgnWN-P9ZcVbv/view?usp=sharing

 

NSP Brzegi

https://drive.google.com/file/d/1O9gKIOLO489IL2l9dVt9RsnvbE4bfUeg/view?usp=sharing

 

Caritas

https://drive.google.com/file/d/1GH5AAzx49T5Ik2JvSecUovpWhfXf6sY_/view?usp=sharing

 

Harcerze

https://drive.google.com/file/d/1yoQIz0GJOoMGJYAtga-_JQE2uG8nOuCa/view?usp=sharing

Konkurs-stroje

https://drive.google.com/file/d/1q9gcH0A7zeAXD3tYN8zX1LUrUxrZOmsg/view?usp=sharing

KGW Kujawy

https://drive.google.com/file/d/1KqhBzN6qRFT25vXBpt_R2Pfe8OLaXYpI/view?usp=sharing

 

PSP Miastków Kościelny

 

https://drive.google.com/file/d/1Oyo6wIFG4v7pbA_8ZALg7AyDsoVdRwUf/view?usp=sharing

 

KGW Miastków Kościelny

https://drive.google.com/file/d/1N8qOoYNz0dxRMtZe6z866Z8C-7fMGolr/view?usp=sharing

 

28 grudzień 2022 12:09

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 14.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023,

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Miastków Kościelny na rok 2023,

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Miastków Kościelny na 2023 rok,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/244/2022 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miastków Kościelny oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

13. Podjęcie uchwały w sprawie WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2031,

14. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miastków Kościelny na rok 2023,

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2023,

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2031,

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku,

18. Wnioski i oświadczenia radnych,

19. Sprawy różne,

20. Zamknięcie LVII Sesji Rady Gminy

22 grudzień 2022 13:59

I.6220.5.7.2022 
 


 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia

                Na podstawie art. 10 § 1, art. 49,  art. 123  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz 2000 z zm.) oraz w związku z art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029),  

zawiadamiam,

że w dniu 22.12.2022 r. zostało wydane postanowienie nr I.6220.5.7.2022 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 7,8 43, 44 obręb ewidencyjny Brzegi, położonej w gminie Miastków Kościelny” i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

 

Z treścią postanowienia i zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze pismo uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

 

 

Otrzymują:

 

  1. Strony postępowania
  2. A/a

Powyższe obwieszczenie umieszcza się (na okres 14 dni) na:

  1. Tablicy ogłoszeń wsi Brzegi
  2. Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
  3. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.