Ułatwienia dostępu

14 luty 2022 08:33

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2022 roku w miejscowości
Stary Miastków

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu

 Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku

14 luty 2022 08:32

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy
Miastków Kościelny w 2022 roku w miejscowości
Miastków Kościelny

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu

 Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku

09 luty 2022 20:55

Miastków Kościelny, dnia 8.02.2022 r.                                                           

I.6220.7.13.2021.2022 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 38  oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 luty 2022 roku wydana została decyzja, znak: I.6220.7.12.2021.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 130802W na działce o nr ewid. 1004 w miejscowości Zgórze, gm. Miastków Kościelny”.

         Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Gminy Miastków Kościelny.

         Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

Jerzy Jaroń

Wójt Gminy Miastków Kościelny

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny,
  2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl ( zakładka ogłoszenia )
09 luty 2022 20:52

Miastków Kościelny, dnia 08.02.2022 r.                                                           

I.6220.7.12.2021.2022 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z  art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2020 r. poz. 256 z zm.)  zawiadamia, że w dniu 8 luty 2022 roku wydana została decyzja, znak: I.6220.6.12.2021.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 130802W na działce o nr ewid. 1004 w miejscowości Zgórze, gm. Miastków Kościelny”. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Gminy Miastków Kościelny.

 Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500
w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

 Jerzy Jaroń

Wójt Gminy Miastków Kościelny

 

Powyższą informację umieszcza się (na okres 14 dni) na:

 

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,
  2. Umieszczenie na stronie internetowej miastkowkoscielny.pl
  3. Przekazano: Sołtysowi wsi Zgórze i Chęciny (gm. Górzno) w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.
09 luty 2022 20:48

Miastków Kościelny, dnia 08.02.2022 r.                                                           

I.6220.6.12.2021.2022 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z  art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2020 r. poz. 256 z zm.)  zawiadamia, że w dniu 8 luty 2022 roku wydana została decyzja, znak: I.6220.6.12.2021.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 130803W na działce o nr ewid. 334/1 w miejscowości Zasiadały, gm. Miastków Kościelny”. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Gminy Miastków Kościelny.

 Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500
w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

 Jerzy Jaroń

Wójt Gminy Miastków Kościelny

 

 Powyższą informację umieszcza się (na okres 14 dni) na:

 

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny,
  2. Umieszczenie na stronie internetowej miastkowkoscielny.pl
  3. Przekazano: Sołtysowi wsi Zasiadały, Brzegi i Łąki (gm. Górzno) w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

 

09 luty 2022 20:43

Miastków Kościelny, dnia 8.02.2022 r.                                                           

I.6220.6.13.2021.2022 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 38  oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 luty 2022 roku wydana została decyzja, znak: I.6220.6.12.2021.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 130803W na działce o nr ewid. 334/1 w miejscowości Zasiadały, gm. Miastków Kościelny”.

         Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Gminy Miastków Kościelny.

         Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

 

 Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

 Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny,
  2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl ( zakładka ogłoszenia )
19 styczeń 2022 19:06

Szczegółowe informacje na stronie GOPS w Miastkowie Kościelnym (link poniżej)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym (miastkowkoscielny.pl)

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.