Ułatwienia dostępu

17 czerwiec 2022 09:29

W dniu 20 maja 2022 r. odbyła się sesja absolutoryjna. Jako pierwszy Wójt w powiecie absolutorium otrzymał Pan Jerzy Jaroń – Wójt Gminy Miastków Kościelny. Jednogłośna decyzja radnych akceptująca działalność Wójta w roku 2021 była wyrazem poparcia dla polityki władz gminy w realizacji najważniejszych przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. W imieniu pracowników urzędu gminy oraz radnych reprezentujących mieszkańców włodarz otrzymał podziękowanie za efektywną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wójt Gminy Jerzy Jaroń podziękował za dotychczasową współpracę radnym, Przewodniczącemu Rady oraz pracownikom urzędu podkreślając, że tylko wspólna praca może przynieść pożądane efekty. W uroczystej sesji oprócz mieszkańców byli również obecni: Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy podległych jednostek.

 

Galeria zdjęć

 

14 czerwiec 2022 09:31

Zapraszamy do badania. 

 
Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania LGD i będzie wykorzystana  do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
10 czerwiec 2022 13:49

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową[1] i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r.

07 czerwiec 2022 08:25

3 czerwca ponad 600 najmłodszych mieszkańców naszej gminy uczestniczyli w obchodach Gminnego Dnia Dziecka.

Impreza odbyła się na boisku przy Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym. Dzięki współpracy z firmą POLARGOS Sp. z o.o. na dzieci czekało wiele atrakcji m.in.: dwie ogromne zjeżdżalnie, dmuchana ścianka wspinaczkowa, karuzela oraz dmuchany plac zabaw. Wśród najmłodszych dzieci ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wata cukrowa oraz popcorn. Nad dobrą zabawą maluchów czuwała grupa animatorów, która dostarczyła dzieciom wielu wrażeń poprzez malowanie buziek.
Dla wszystkich uczestników zapewniono poczęstunek – pizzę oraz pączki.
Słoneczna pogoda oraz bogaty program dostosowany do różnorodnego wieku uczestników okazały się niezwykle ciekawą propozycją spędzenia piątkowego przedpołudnia.
Uczniowie klas VI-VIII świętowali Dzień Dziecka w strefie aktywnego wypoczynku Chillzone w Starym Miastkowie. Nawet nienajlepsza pogoda nie przeszkodziła w atrakcyjnym spędzeniu wolnego czasu. 

31 maj 2022 08:01

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając  zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowie dróg gminnych Nr 130844W na działce o nr ewid. 268 w miejscowości Brzegi i 108 w miejscowości Glinki oraz Nr 130810W na działce o nr ewid. 108 w miejscowości Glinki i 241 w miejscowości Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny”  wszczętego na wniosek Gminy Miastków Kościelny, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastków Kościelny Pana Jerzego Jaronia.

z a w i a d a m i a m

 

strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami powyższej sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego pisma. Dokumentacja sprawy dostępna jest w godz. od 700 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl

3. Przekazano: Sołtysowi wsi Brzegi, Glinki, Miastków Kościelny w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

30 maj 2022 07:57

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 38  oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 30 maja 2022 roku wydana została decyzja odmowna, znak: I.6220.3.62.2020.2021.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 533/1, 533/2, 534 obręb Zwola, gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”.

         Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Inwestora.

         Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami i uzgodnieniami właściwych organów od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny,

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl ( zakładka ogłoszenia ) oraz BIP.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.