Ułatwienia dostępu

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 Prawo zamówień publicznych

 

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

 

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

Nazwa zadania: 

 

dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywaanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

      II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych, które należy dostarczyć, stanowi załącznik Nr 4
pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej”

 

Placówki oświatowe, dla których zakupowane są  pomoce dydaktyczne :

 

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzegach

   

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym

   

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Oziemkówce

   

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli          

   

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu

   

Zamówienie należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym: w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

 

Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  39162100-6, 39162110-9.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

 

Data zakończenia: w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

 

III.1) WADIUM

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

 

 

III.2) ZALICZKI

 

·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 

 

 

III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania       

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę
a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ.

 

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę
a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę
a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę
a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:

 

 

 

III.4.1)                  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

o   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 PZP - wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

o   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3,

 

o   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

 

III.5) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt III.5)

 

§  Formularz oferty - załącznik nr 1 wraz z wykazem materiałów i kalkulacją cenową – wypełniony załącznik nr 4

 

§  W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę).

 

§  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę).

 

 

 

 

 

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pok. Nr 12.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2012r. godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6,
08-420 Miastków Kościelny, pokój nr 12.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

 

Wioletta Ulrich-Juś

 

- inspektor ds. zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

 

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

 

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Załączniki:

 1. SIWZ

 2. Specyfikacja do przetargu na pomoce edukacyjne

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.