20 luty 2018 11:10

 

 

 Wójt Gminy

mgr Jerzy Jaroń

tel.(025)751-12-86 w.35 lub 684-16-35 

tel. kom 506582072

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastępca Wójta

mgr Sławomir Rusak

 tel..(025)751-12-86 w.44 lub 684-16-44 

tel. kom 506582427 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik

mgr Elżbieta Sitek

tel.(025)751-12-86 w.45 lub 684-16-45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

tel. (025)751-12-86

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

20 luty 2018 11:10

Władze Gminy:

14 luty 2018 11:57

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

- jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,      
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30fustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych     przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 1. a) formie opłacanego podatku,
 2. b) wysokości przychodu,
 3. c) stawce podatku,
 4. d) wysokości opłaconego podatku

               − w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

- zaświadczenie właściwego organu gminy, albo oświadczenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą  sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

- oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub

- informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;

- w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

 W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 Organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub w drodze pisemnej, odpowiednio:

1)   informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach ogólnych,

2)   informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny;

3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;

4)   zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;

5)   informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

 W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną, organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskuje informacje, o których mowa w ust. 1, w drodze pisemnej wymiany informacji.

 W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy wierzyciela informacji lub zaświadczeń,  z przyczyn nieleżących po stronie tego organu, organ właściwy wierzyciela, prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wzywa osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

 

Druki wniosku oraz oświadczeń do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dostępne są w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny pokój numer 3 lub do pobrania poniżej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (oswiadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji.pdf)oswiadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji.pdf 382 kB2018-02-14 11:59
Pobierz plik (oświadczenie - bezskuteczność egzekucji alimentów.pdf)oświadczenie - bezskuteczność egzekucji alimentów.pdf 87 kB2018-02-14 11:59
Pobierz plik (oświadczenie - składki zdrowotne (KRUS).pdf)oświadczenie - składki zdrowotne (KRUS).pdf 81 kB2018-02-14 11:59
Pobierz plik (oświadzcenie - wielkość gospodarstwa rolnego.pdf)oświadzcenie - wielkość gospodarstwa rolnego.pdf 81 kB2018-02-14 11:58
Pobierz plik (oświadzczenie - dochody nieopodatkowane.pdf)oświadzczenie - dochody nieopodatkowane.pdf 417 kB2018-02-14 11:57
Pobierz plik (wniosek - fundusz alimentacyjny.pdf)wniosek - fundusz alimentacyjny.pdfuaktualniony127 kB2018-02-14 11:56
14 luty 2018 11:52

 

Wysokość 4000 zł jednorazowo

 

Komu przysługuje?

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),

 

Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

 

 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

 

Druk wniosku o jednorazowe świadczenie w ramach programu „Za życiem” dostępne jest w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny pokój numer 3 lub do pobrania poniżej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (wniosek-program za zyciem.pdf)wniosek-program za zyciem.pdf 456 kB2018-02-14 11:52
12 sierpień 2017 20:16

 Więcej informacji na pkw.gov.pl 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (OBWIESZCZENIE z dnia 27 lipca 2015r.pdf)Obwieszczenie Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 lipca 2015r.222 kB2017-08-12 20:19
Pobierz plik (Referendum zarzadzenie 35.docx)Zarządzenie Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie Gminy Miastków Kościelny.20 kB2017-08-12 20:18
Pobierz plik (ZARZADZENIE NR 37 z 2015 r zmiany do okw.docx)Zarządzenie wójta Gminy Miastków Kościelnyz dnia 02 września 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/201513 kB2017-08-12 20:18
11 sierpień 2017 14:32

 Na terenie Gminy Miastków Kościelny istnieje 11 zarejestrowanych w KRS jednostek OSP. Przy jednostkach w Zasiadałach, Starym Miastkowie i Zwoli działają również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Jednostki skupiają w swoich szeregach około 350 członków 35 członków MDP. OSP Wola Miastkowska jest włączona do KSRG.  Wszystkie jednostki OSP posiadają Domy Strażaka, remizy. Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Miastków Kościelny działają bardzo prężnie.  Aktywnie uczestniczą w akcjach ratunkowo - gaśniczych, usuwaniu skutków huraganów i podtopień. Członkowie OSP chętnie uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa.

Poza tym członkowie OSP reprezentują gminę w uroczystościach państwowych i kościelnych.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Miastkowie Kościelnym:

Prezes- Jerzy Jaroń

Wiceprezes- Józef Rogala

Wiceprezes- Tomasz Pleskot

Komendant Gminny- Grzegorz Salamończyk

Sekretarz- Marianna Mucha

Skarbnik- Zbigniew Włodarczyk

Członek prezydium- Elżbieta Sitek

Członkowie Zarządu:

Sławomir Frelik

Wiesław Rogala

Stanisław Pasik

Karol Kuśmierczyk

Tomasz Szubiński

Janusz Szerszeń

 

11 sierpień 2017 14:27

Na terenie Gminy Miastków Kościelny funkcjonują dwa kluby piłkarskie.

ULKS Wilga Miastków

Rok założenia: 1992

Siedziba Klubu: 08-420 Miastków Kościelny, ul. Szkolna 8.

Telefon: (25) 751-09-76, 754-41-12.

E-mail: brak

Liga: V ( okręgowa )

Barwy: niebiesko – żółto – czarne.

Nieoficjalny portal internetowy klubu: www.wilgamiastkow.vgh.pl

Liczba drużyn: 3 (w rocznikach: seniorzy, trampkarze 94/95, żacy 96/97 - drużyny młodzieżowe uczestniczą także w rozgrywkach ligi okręgowej ).

Zarząd Klubu:

Prezes- Marek Bąk
Zastępca Prezesa- Dariusz Bakiera
Sekretarz- Daniel Król
Skarbnik- Bogdan Domański
Członek zarządu- Marcin Siwek

Członkowie: Wołoszka Janusz, Aniszewski Krzysztof, Biedrzycki Michał, Soszka Wiesław, Kowalski Paweł. 

Trener: Gugała Tomasz, Kondej Piotr

Pojemność stadionu: 201 miejsc siedzących indywidualnych

Boisko: 60m x 100m

Nawierzchnia boiska: Trawa naturalna

Więcej informacji

 

Ludowy Klub Sportowy  „Laguna Stary Miastków”

Rok założenia: 2006

Siedziba Klubu: Stary Miastków 19, 08-420 Miastków Kościelny

Telefon: brak danych

Liga: Garwolińska Liga Piłkarska – Amatrorska

Barwy: brak danych

Portal internetowy klubu: brak danych

Prezes: brak danych

Trener: bark danych

Pojemność stadionu: brak danych

Boisko: brak danych

Nawierzchnia boiska: Trawa naturalna

11 sierpień 2017 14:24
Stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Miastkowie Kościelnym

Prowadzenie działalności charytatywnej, udzielanie pomocy socjalnej, tworzenie funduszy na cele socjalne, organizowanie i prowadzenie świetlic i klubów, prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

ul. Szkolna 5
08-420 Miastków Kościelny

Szkolny Klub Europejski „Europa i Ja” Miastków Kościelny

Działalność kulturalno-oświatowa dla młodzieży i dorosłych. Propagowanie wiedzy o Europie, Polsce, własnym regionie i wspólnym dziedzictwie kulturowym. Popularyzacja wiedzy o instytucjach europejskich i krajach członkowskich Unii Europejskiej. Współpraca z organizacjami proeuropejskimi w Polsce i za granicą.

Prezes Agnieszka Mika ul. Szkolna 8
08-420 Miastków Kościelny

Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe „Miastków –Dzieciom”

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gmin i powiatów. Upowszechnianie i wspieranie kultury, sportu, rekreacji i edukacji dzieci i młodzieży. Działania na rzecz środowiska naturalnego, ochrona i promocja zdrowia.

Prezes
Sławomir Rusak ul. Szkolna 8
08-420 Miastków Kościelny

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Zwoli

Prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej. zwiększenie uczetsnictwa mieszkańców w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej.

Prezes
Grażyna Mucha

Zwola 71
08-420 Miastków Kościelny

Polski Związek Hodowców

Gołębi Pocztowych

Organizowanie wystaw gołębi oraz udział w wystawach ogólnopolskich; organizacja lotów gołębi dorosłych i młodych; przeprowadzanie współzawodnictwa w lotach gołębi.

Zgórze 71

08-420 Miastków Kościelny

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzegi
i Zasiadały

Wspieranie,  wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Brzegi i Zasiadały. Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki.

Prezes
Magdalena Samson
Brzegi 115
08-420 Miastków Kościelny

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.