IZP.272.2.55.2012 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

13 wrzesień 2012 00:00

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ  

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )


 Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Zabruzdach

gm. Miastków Kościelny.

 

 

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 14 000 euro

 

 

 

ZATWIERDZAM

Miastków Kościelny, dnia  13.09.2012r.

 

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

 

 

Nazwa Zamawiającego:   Gmina Miastków Kościelny

REGON:                                          711582322

NIP:                                                 826-203-72-96

Miejscowość                                    Miastków Kościelny

Adres:                                              ul. Rynek 6

Strona internetowa:                           www.miastkowkoscielny.pl

Godziny urzędowania:                      7.00 - 15.00

Tel./fax.:                                            tel: 25 684 16 32, fax: 25 754 40 07

 

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

znak postępowania: IZP 272.2.55.2012

 

Rozdział 1.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączone ze stosowania ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
  ( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm.).
 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
  strona internetowa Zamawiającego – www.miastkowkoscielny.pl, Przetargi 2012.
  tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)  Wymianę starych drewnianych okien na okna plastikowe o wymiarach  1,8m x 1,6m – sztuk 8.

a)  okna w kolorze białym.

b)  okna rozwierane i uchylno-rozwierane (lewo skrzydło rozwierane, prawe skrzydło: uchylno-rozwierane).

c)  okna plastikowe o współczynniku przenikalności ciepłej min. 1,2 W/m2K.

d)  okna 5-komorowe.

e)  specjalne uszczelki zapobiegające przedostawaniu się deszczu,.

f)  gładki wręb ościeżnicy i skrzydła powodujący łatwiejszy spływ wody oraz uniemożliwienie osiadania grzybów.

g)  okucia długotrwałe i niezawodne.

h)  nawiewniki umożliwiające prawidłowy obieg powietrza.

2)  Wymiana starych drewnianych drzwi wejściowych na drzwi aluminiowe termoizolacyjne o wymiarach 2,8m x 1,8m – sztuk 1.

a)  drzwi w kolorze brązowym.

b)  drzwi dwuskrzydłowe.

c)  klamka, wkładka, samozamykacz.

d)  profil ciepły.

 

 

 

Zakres prac budowlanych obejmuje:

 1. Wykucie z muru starej stolarki okiennej (8 sztuk) i drzwiowej (1 sztuka).
 2. Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku.
 3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
 4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnej z parametrami podanymi powyżej.
 5. Naprawa pęknięć podokienników.
 6. Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III oraz malowanie wnęk okiennych i wnęki drzwiowej.
 7. Obróbki blacharskie podokienniki z blachy powlekanej (kolor brązowy).

 

 

 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać:
w terminie: do 5 października 2012r.

 

Rozdział 4. Miejsce oraz termin składania ofert

 

 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym,  ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 12, w terminie do dnia 20.09.2012 roku, godz. 9:45.

 

 

 

 Rozdział 5. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

 

 

 

 Rozdział 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 

 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC=CN:COBx100  (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

 

 

 Rozdział 7.Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

  Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie
z kryterium wyboru ofert.

 

 

 

  Informacja  Zamawiającego:

 

 1.  Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo zamówień Publicznych (Dz.u. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 Formularz ofertowy

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.