Ułatwienia dostępu

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ  

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )


 Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Zabruzdach

gm. Miastków Kościelny.

 

 

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 14 000 euro

 

 

 

ZATWIERDZAM

Miastków Kościelny, dnia  13.09.2012r.

 

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

 

 

Nazwa Zamawiającego:   Gmina Miastków Kościelny

REGON:                                          711582322

NIP:                                                 826-203-72-96

Miejscowość                                    Miastków Kościelny

Adres:                                              ul. Rynek 6

Strona internetowa:                           www.miastkowkoscielny.pl

Godziny urzędowania:                      7.00 - 15.00

Tel./fax.:                                            tel: 25 684 16 32, fax: 25 754 40 07

 

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

znak postępowania: IZP 272.2.55.2012

 

Rozdział 1.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączone ze stosowania ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
  ( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm.).
 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
  strona internetowa Zamawiającego – www.miastkowkoscielny.pl, Przetargi 2012.
  tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)  Wymianę starych drewnianych okien na okna plastikowe o wymiarach  1,8m x 1,6m – sztuk 8.

a)  okna w kolorze białym.

b)  okna rozwierane i uchylno-rozwierane (lewo skrzydło rozwierane, prawe skrzydło: uchylno-rozwierane).

c)  okna plastikowe o współczynniku przenikalności ciepłej min. 1,2 W/m2K.

d)  okna 5-komorowe.

e)  specjalne uszczelki zapobiegające przedostawaniu się deszczu,.

f)  gładki wręb ościeżnicy i skrzydła powodujący łatwiejszy spływ wody oraz uniemożliwienie osiadania grzybów.

g)  okucia długotrwałe i niezawodne.

h)  nawiewniki umożliwiające prawidłowy obieg powietrza.

2)  Wymiana starych drewnianych drzwi wejściowych na drzwi aluminiowe termoizolacyjne o wymiarach 2,8m x 1,8m – sztuk 1.

a)  drzwi w kolorze brązowym.

b)  drzwi dwuskrzydłowe.

c)  klamka, wkładka, samozamykacz.

d)  profil ciepły.

 

 

 

Zakres prac budowlanych obejmuje:

 1. Wykucie z muru starej stolarki okiennej (8 sztuk) i drzwiowej (1 sztuka).
 2. Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku.
 3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
 4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnej z parametrami podanymi powyżej.
 5. Naprawa pęknięć podokienników.
 6. Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III oraz malowanie wnęk okiennych i wnęki drzwiowej.
 7. Obróbki blacharskie podokienniki z blachy powlekanej (kolor brązowy).

 

 

 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać:
w terminie: do 5 października 2012r.

 

Rozdział 4. Miejsce oraz termin składania ofert

 

 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym,  ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 12, w terminie do dnia 20.09.2012 roku, godz. 9:45.

 

 

 

 Rozdział 5. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

 

 

 

 Rozdział 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 

 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC=CN:COBx100  (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

 

 

 Rozdział 7.Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

  Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie
z kryterium wyboru ofert.

 

 

 

  Informacja  Zamawiającego:

 

 1.  Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo zamówień Publicznych (Dz.u. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 Formularz ofertowy

 

 

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.