I.272.2.102.2019 Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”

25 listopad 2019 14:31

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu pn.
„Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr RPMA.10.01.04-14-c465/19 w ramach
Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM 2014-2020

 

link do załączników

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.