Ułatwienia dostępu

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH

 

 

 

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.

 

 

 

Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.:  “Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

 

 

 

 

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

SEDKOMP SP.J SAWICKI SIKORA

ul. Czerwonego Krzyża 41

08-110 Siedlce

 

 

 

Cena oferty:

-  brutto: 385 939,56 zł.

 

 

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę Firmy SEDKOMP SP.J SAWICKI SIKORA ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu.

 

 

 

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że postanowił odrzucić ofertę firmy:

 

 

 

HENWAR

Anna Zagrodzka-Maliszewska

ul. Perzyńskiego 20

01-883 Warszawa

 

 

 

z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia oraz Załączniku Nr 2 – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,  Wykonawca był zobowiązany do zaoferowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w określonych minimalnych wymaganiach.

Wykonawca w dniu 22.10.2012r. złożył ofertę dla przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z treścią złożonej oferty przez Wykonawcę jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy: HENWAR Anna Zagrodzka-Maliszewska ul. Perzyńskiego 20, 01-883 Warszawa na podstawie art. 89 art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) jako niezgodną ze SIWZ z uwagi na fakt, że oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 do SIWZ.

 

 

 

 

 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z faktem, iż zawiadomienie zostało przesłane
w sposób  określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759).

                                                                                             

 

 

 

Do wiadomości:

 

 

 

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. a/a

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.