Ułatwienia dostępu

ZAWIADOMIENIE

 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny  -  zawiadamia o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

 

 

Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.:

 

“Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”

 

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”

 

 

 

 

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 


W dniu 8 sierpnia 2012r. Gmina Miastków Kościelny ogłosiła przetarg nieograniczony na: „Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.:  „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

 

Na ogłoszenie odpowiedziały 3 firmy, które złożyły oferty. W dniu 13 września Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), poinformował oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma: SEDKOMP SP.J. SAWICKI SIKORA z/s ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce. Jednocześnie w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformował, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

 

            W dniu 25  września 2012r. w siedzibie Zamawiającego firma SEDKOMP SP.J. SAWICKI SIKORA z/s ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce zaprezentowała wyniki testu oferowanego laptopa. Zamawiający stwierdził, że przedstawiony laptop jest zgodny z ofertą Wykonawcy oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załączonym do oferty Wykonawcy.

 

            W dniu 28 września 2012r. (wpływ pisma do siedziby Zamawiającego
1 października 2012r.) Oferent poinformował Zamawiającego o wycofaniu ze sprzedaży procesora zaoferowanego w ofercie w niniejszym przetargu nieograniczonym i wprowadzeniu na rynek innych niż podane w ofercie oferenta nowej generacji procesorów.

 

            W dniu 3 października 2012r. firma SEDKOMP SP.J. SAWICKI SIKORA z/s
ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce, odmówiła podpisania umowy z uwagi na brak możliwości zrealizowania zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym.

 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe z uwagi na uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co jednocześnie  w trybie art. 46 ust. 5 Pzp. skutkuje zatrzymaniem wadium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Miastków Kościelny

 

                                                                                                          Jerzy Jaroń

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1. wszyscy uczestnicy postępowania

 

2. a/a

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.