Ułatwienia dostępu

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 Prawo zamówień publicznych

 

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759  z późn. zm. )

 

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

Nazwa zadania: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zwola”.

 

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł – koszt przygotowania) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

Sposoby przekazania:

 

-         odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

 

-         przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

 

-         pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi 2011” (nieodpłatne). 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zwola” .

 

Wspólny Słownik Zamówień : CPV: 45233123-7 – Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych.

 

Lokalizacja inwestycji:  Działka nr 699 i 631 - Zwola, gm. Miastków Kościelny

 

 

 

Zakres prac:

 

 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

   

  • prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe – 1 220m.

    

 2. ROBOTY ZIEMNE:

   

o    mechaniczne wykonanie koryta głębokości – 20cm – 3904m2.

 

 1. PODBUDOWA:

   

o    warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie walcem statycznym samojezdnym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm – 3904m2.

 

 1. NAWIERZCHNIA:

   

o    warstwa jezdni żwirowa, grubość po zagęszczeniu 16 cm, rozścielenie kruszywa mechanicznie – 3904m2

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w przedmiarze robót który stanowi (załącznik nr 3) do SIWZ. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 15 listopada 2012r.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają  następujące warunki:

 

 1. złożą właściwą i właściwie podpisana ofertę,

   

 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   

 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

   

 4. dysponują potępiałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
  i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

   

 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   

 

 

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

 

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

 

 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 

 

 

 1. Formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1);

   

 2. Oświadczenie w sprawie spełniania przez oferenta warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2);

   

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
  rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
  pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
  ust. 1 pkt. 2 ustawy;

   

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   

 6. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
  i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( należy załączyć referencje );

   

 7. Podpisany  projekt umowy i parafowane wszystkie strony umowy (załącznik nr 4),

   

 8. Dane dotyczące podwykonawców z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych i zakresu powierzonych im części zamówienia wraz z pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do  oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( jeśli oferent  przewiduje zatrudnienie podwykonawców ).

   

 9. Kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 3) do niniejszej SIWZ.

   

 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że:

 

 

 

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   

 4. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

   

 

 

Wadium nie jest wymagane.

 

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%.

 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2012r. godz. 9:45.

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
w dniu 23.08.2012 roku o godz. 10:00.

 

 

 

Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

 

Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy.

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 289872-2012.

 

 

 

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

 

 

 

Wioletta Ulrich-Juś - inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

 

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

 

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

Zbigniew Mucha – inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

 

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32,

 

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

 

SIWZ

Załącznik Nr 1 Oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnanianiu warunków
Załącznik nr 3 Przedmiar robot

Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 5 Kosztorys ofertowy

 

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.