Ułatwienia dostępu

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny  

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 Prawo zamówień publicznych

 

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) 

 

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
 

 

Nazwa zadania: „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu
w roku szkolnym 2012/2013”.

 

 

 

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena 10 zł – koszt przygotowania ) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

Sposoby przekazania:

 

- odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

 

- przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

 

- pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi” ( nieodpłatne ).

 

 Przedmiotem zamówienia jest:

 

 

 

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu
w roku szkolnym 2012/2013.

 

 

 

Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zgórzu

 

Lp.

Godzina

Trasa

Ilość kilometrów

Ilość osób

1

7.20

Zgórze – Zasiadały – Brzegi - Zgórze

15

30

2

7.20

Zgórze – Stary Miastków – Oziemkówka - Zgórze

16

30

3

8.20

Zgórze-Stary Miastków – Oziemkówka - Zgórze

16

30

4

13.20

Zgórze – Stary Miastków – Oziemkówka - Zgórze

16

30

5

14.30

Zgórze – Zasiadały – Brzegi - Zgórze

15

30

6

14.30

Zgórze – Stary Miastków – Oziemkówka - Zgórze

16

30

    Suma 94  

 

 

 

2 autobusy 30 osobowe oraz 2 opiekunów.

 

 

 

Lp. Godzina Trasa Ilość kilometrów  Ilość osób
1 7.00 Miastków – Kruszówka – Zabruzdy – Zabruzdy Kolonia - Miastków 12 50
2 7.20 Miastków – Ryczyska – Grecja – Glinki - Miastków 9 30
3 7.20 Miastków – Wola Miastkowska – Kujawy - Miastków 16 50
4 7.40 Miastków – Baczków – Zwola – Suchowola - Miastków 23 50
5 7.40 Miastków – Zwola Poduchowna – Zwola Poduchowna Kolonia – Zwola - Miastków 18 30
6 13.20 Miastków – Zabruzdy – Kruszówka – Wola Miastkowska – Kujawy - Miastków 17 50
7 13.20 Miastków – Ryczyska – Grecja – Glinki - Miastków 9 30
8 13.45 Miastków – Zwola Poduchowna – Zwola Poduchowna Kolonia – Zwola - Miastków 18 30
9 14.40 Miastków – Zabruzdy – Kruszówka – Wola Miastkowska – Kujawy - Miastków 17 50
10 15.20 Miastków – Ryczyska – Grecja – Glinki - Miastków 9 30
11 15.20 Miastków – Baczków – Zwola – Suchowola - Miastków 23 30
12 16.10 Miastków – Ryczyska – Grecja – Glinki - Miastków 9 30
13 16.10 Miastków – Zabruzdy – Kruszówka – Wola Miastkowska – Kujawy - Miastków 17 50
    Suma 291  

 

 

 

1 autobus 50 osobowy, 1 autobus, 30 osobowy oraz 2 opiekunów.

 

 

 

Łączna długość trasy dowożenia dzieci wynosi: 385 km. 

 

Lokalizacja: gm. Miastków Kościelny  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  do 28.06.2013r.

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

· potwierdzeniem spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności będzie przedłożenie odpisu, zaświadczeń z których będzie wynikać, że oferent ma uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

 

· posiada licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

· spełnienie tego warunku weryfikowane będzie w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia,

 

· warunek ten będzie spełniony przez oferenta, jeżeli oferent udokumentuje należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

 

o co najmniej 2 zamówień polegających na dowożeniu osób cyklicznie przez okres przynajmniej 1 roku, na dowolnej trasie.

 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

· weryfikacja spełniania tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wykaz sprzętu oferenta, kwalifikacje zawodowe osób biorących udział w zamówieniu, doświadczenie, wykształcenie oraz uprawnienia osób zaangażowanych w trakcie realizacji zamówienia,

 

· warunek ten będzie spełniony przez oferenta, jeżeli:

 

o        oferent wykaże, dysponowanie osobą (osobami) która (które) będzie (będą) uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą (-cymi) uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy Prawo drogowe (oraz innymi przepisami) oraz sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia.

 

 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

· weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dokumenty finansowe, informację z banku o wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

 

· warunek ten będzie spełniony przez oferenta, jeżeli oferent wykaże posiadanie  opłaconej i ważnej polisy OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

 

 

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

 

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

 

 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 

 

 

 1. Formularz oferty przetargowej – wypełniony i podpisany przez oferenta (załącznik nr 1);

   

 2. Oświadczenie w sprawie spełniania przez oferenta warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2);

   

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
  rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
  pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
  ust. 1 pkt. 2 ustawy;

   

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   

 6. Podpisany projekt umowy i parafowane wszystkie strony umowy (załącznik nr 3),

   

 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

   

 8. W celu wykazania spełnienia przez oferenta warunków udziału w postępowaniu o których mowa a art. 22 ust. 1 pkt 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

   

a. Koncesja, zezwolenie lub licencja na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym,

 

b. Wykaz sprzętu będącego własnością i w posiadaniu oferenta przeznaczonych do użycia podczas realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4),

 

c. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wg wzoru stanowiącego załączniki Nr 5).

 

d. Wykaz zrealizowanych usług (załącznik Nr 6).

 

 1. W celu wykazania spełnienia przez oferenta warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

   

a. opłacona polisa odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że:

 

 

 

 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   

 3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 4. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

   

 

 

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

 

1. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

 

2. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 3,4,5 i 9 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

 

3. Inne dokumenty. 

 

Wadium nie jest wymagane. 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%.

 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2012 godz. 9:45.

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
w dniu 08.08.2012 roku o godz. 10:00.

 

 

 

Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

 

Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla oferentów, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru oferenta.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa 
w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 280336-2012.

 

 

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

 

 

 

Wioletta Ulrich-Juś - inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

 

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

 

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Załączniki:

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.