Ułatwienia dostępu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

 

na pełnienie funkcji kierownika projektu

 

„Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

 

poniżej 14 000 euro.

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

 

 

Nazwa  :                                           Gmina Miastków Kościelny

 

REGON:                                         711582322

 

NIP:                                                  826-203-72-96

 

Miejscowość                                  Miastków Kościelny

 

Adres:                                              ul. Rynek 6

 

Strona internetowa:                   www.miastkowkoscielny.pl

 

Godziny urzędowania:               7.00 - 15.00

 

Tel./fax.:                                         tel: (25) 684-16-32, fax: (25) 754-40-07

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion.

 

 

 

Zadania kierownika projektu:

 

·      prawidłowa i terminowa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie i budżetem,

 

·      zarządzanie ryzykiem projektu,

 

·      analiza ryzyka i podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości,

 

·      terminowe realizowanie zadań wynikających z harmonogramu realizacji projektu,

 

·      nadzór nad organizacją prawidłowej realizacji projektu oraz zgodnością realizacji projektu z wytycznymi POIG, dokumentacją programową, specyfikacją projektu,

 

·      nadzór na działalnością osób, stanowiących kadrę projektu,

 

·      nadzór nad wydatkami,

 

·      bieżące kontakty z instytucją dofinansowującą,

 

·      prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, zgodnie z wytycznymi PO IG,

 

·      udzielanie zamówień o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wytycznymi PO IG,

 

·      uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

 

·      przygotowanie umów użyczenia sprzętu,

 

·      koordynacja działań związanych z dystrybucją sprzętu komputerowego,

 

·      informowanie na bieżąco o zaistniałych problemach i propozycjach ich rozwiązania,

 

·      terminowe sporządzanie i przesyłanie wniosków o płatność, sprawozdań i innych dokumentów,

 

·      oznaczanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi PO IG,

 

·      kontrola sprzętu u beneficjentów ostatecznych,

 

·      wykonywanie wszelkich innych czynności, związanych z prawidłową realizacją
i nadzorem projektu.

 

·      prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, organizowanie spotkań monitoringowych i prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdań z w/w spotkań,

 

·      opieka nad grupami szkoleniowymi,

 

·      poddawanie się kontrolom prowadzonym przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu oraz dostosowanie się do uwag poaudytowych,

 

·      uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z projektem,

 

·      sygnalizowanie Zamawiającemu z właściwym wyprzedzeniem o potrzebie dokonania zmian,

 

·      wykonywanie działań w szczególności w zakresie cyklicznego raportowania do Władzy Wdrażającej, osiągania zakładanych wskaźników, sposobu zawierania i realizacji umów oraz sposobu rozliczania projektu.,

 

·      po zakończeniu realizacji projektu kierownik projektu rozliczy finansowo
i merytorycznie projekt, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w tym sporządzi końcowy wniosek o płatność i wprowadzi wszelkie uwagi naniesione przez Instytucję Wdrażającą do czasu zatwierdzenia końcowego projektu.

 

 

 

Kierownik projektu zatrudniony zostanie na podstawie umowy zlecenie.

 

Zamawiający wymaga, aby kierownik projektu przebywał w siedzibie Zamawiającego w czasie realizacji umowy co najmniej 20 godzin tygodniowo, 4 godziny dzienne w godzinach pracy Urzędu, a w razie konieczności stawił się w miejscu realizacji projektu w ciągu maksymalnie
2 godzin od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego (fax, mail). Kierownik projektu będzie pozostawał w kontakcie telefonicznym i e-mailowym przez cały czas trwania umowy.

 

 

 

Zamawiający w zakresie realizacji projektu udostępni pomieszczenia z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały biurowe celem należytego wykonania umowy.

 

 

 

Wymagania dotyczące osoby, przewidzianej jako kierownika projektu:

 

1)       Posiada znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości,  o finansach publicznych i o samorządzie gminnym oraz z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

2)      Posiada umiejętność dobrej organizacji pracy i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

3)      Posiada znajomość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

4)      Posiada prawo jazdy kategorii B.

 

5)      Posiada znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy).

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Umowa zostanie zawarta w formie umowy zlecenia do 31 marca 2015r.

 

Kryteria oceny ofert:

 

Decyzja o wyborze oferty zapadnie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo osobistej rozmowy z potencjalnym kandydatem.

 

W cenie ma być uwzględnione wynagrodzenie brutto oraz wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy zlecenie z Wykonawcą w przypadku firm – podatek VAT.

 

Termin związania ofertą:

 

30 dni od daty złożenia oferty.

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08 – 420 Miastków Kościelny w terminie do dnia 27.07.2012r. do godziny: 9:45.

 

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 

1)     Formularz oferty.

 

2)     CV osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika projektu.

 

3)     Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

 

 

 

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Dane pracownika upoważnionego do kontaktu:

 

Wioletta Ulrich - Juś, tel. (25) 684-16-32

 

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Informacja o wynikach postępowania:

 

Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl w zakładce przetargi 2012.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

 

 

 Formularz ofertowy

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.