Ułatwienia dostępu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

na dostawę

 

STOŁÓW KONFERENCYJNYCH ORAZ KRZESEŁ

 

dla projektu: „Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym”.

 

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 14 000 euro

 

 

 

ZATWIERDZAM

Miastków Kościelny, dnia  03.07.2012r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Zamawiającego:   Gmina Miastków Kościelny

REGON:                                                           711582322

NIP:                                                                  826-203-72-96

Miejscowość                                    Miastków Kościelny

Adres:                                               ul. Rynek 6

Strona internetowa:                        www.miastkowkoscielny.pl

Godziny urzędowania:                   700 - 1500

Tel./fax.:                                                          tel: 25 684 16 32, fax: 25 754 40 07

 

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

znak postępowania: IZP 272.2.32.2012

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączone ze stosowania ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
  ( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm.).
 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

  - strona internetowa Zamawiającego – www.miastkowkoscielny.pl,

  - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę poniżej wymienionego wyposażenia:

Krzeseł:

ilość: 60 sztuk,

tapicerowane siedzisko i oparcie,

tapicerka OBAN (przewidziana dla mebli przeznaczonych do intensywnego użytkowania),

kolor tapicerki zostanie ustalony z oferentem na etapie podpisania umowy,

rama krzesła chromowana,

wysokość oparcia min. 57cm.

 

 

 

Wygląd przykładowego krzesła:

 

 

 

 

 

 

Stoły:

ilość: 10 sztuk,

wymiar stołu: 200 cm x 90 cm,

stoły o budowie modułowej,

blat z płyty gr. min. 25mm,

obrzeża wykonane z PVC gr. 2mm,

blat w kolorze: buk lub klon (kolor okleiny zostanie ustalony z wybranym oferentem przy podpisywaniu umowy),

rama stołu chromowana.

stoły o budowie modułowej, możliwość dowolnego zestawiania.

 

 

 

Stoły:

ilość: 2 sztuki,

wymiar stołu: 190 cm x 90 cm,

stoły o budowie modułowej,

blat z płyty gr. min. 25mm,

obrzeża wykonane z PVC gr. 2mm,

blat w kolorze: buk lub klon (kolor okleiny zostanie ustalony z wybranym oferentem przy podpisywaniu umowy),

rama stołu chromowana.

stoły o budowie modułowej, możliwość dowolnego zestawiania

 

 

 

Wygląd przykładowego stołu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3Termin wykonania zamówienia:

 

 

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć:

w terminie: do 21 dni od daty podpisania umowy.

 

 

 

Rozdział 4 Miejsce oraz termin składania ofert

 

 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym,  ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 12, w terminie do dnia 13 lipca 2012 roku, godz. 9:45.

 

 

 

 Rozdział  5 Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 

 

1. Oferent określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

 

 

 

 Rozdział  6 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 

 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

 

 

Rozdział  7  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 

 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie
z kryterium wyboru ofert.

 

 

 

  Informacja  Zamawiającego:

 

 

 

 1. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo zamówień Publicznych (Dz.u. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Formularz ofertowy

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.