Ułatwienia dostępu

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

W związku z zapytaniem w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Budowę ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie Kościelnym” zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na pytania informuję:

Pyt. Nr 1.

Bardzo proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru 61, 62, 63.

Co inwestor rozumie przez pielęgnacje posadzonych roślin i w jakim okresie.

Odpowiedź:

Pozycja nr 61, 62 i 63 przedmiaru robót określa „Pielęgnację drzew liściastych form naturalnych, pielęgnację drzew i krzewów iglastych oraz pielęgnację krzewów liściastych”.

Wymagany okres pielęgnacji roślin określa się na: okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. tj. na okres trwania gwarancji.

 Przez pielęgnację posadzonych roślin Zamawiający rozumie:

  • nawożenie roślin – 2 razy w ciągu każdego roku trwania pielęgnacji (łącznie
    6 razy),
  • cięcie roślin - 2 razy w ciągu każdego roku trwania pielęgnacji (łącznie 6 razy),
  • zwalczanie szkodników i chorób – opryski roślin - 2 razy w ciągu każdego roku trwania pielęgnacji (łącznie 6 razy).

Terminy wykonania zabiegów pielęgnacyjnych Wykonawca dostosuje do pory wegetacyjnej roślin i wykona je w terminach określonych przez siebie zgodnie
z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Umowa z wybranym Wykonawcą na wykonanie zabiegów agrotechnicznych mających na celu pielęgnację zieleni zostanie zawarta niezwłocznie po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.

UWAGA:

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że  36 miesięczny okres gwarancji dotyczy także pozycji nr 49 dotyczącej „Ręcznej pielęgnacji trawników dywanowych na terenie płaskim”.

 Wymagany okres pielęgnacji roślin określa się na: okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. tj. na okres trwania gwarancji.

 Przez pielęgnację trawników Zamawiający rozumie:

  • areację trawnika – 1 raz w ciągu każdego roku trwania pielęgnacji (łącznie 3 razy),
  • dosiewkę trawy - 1 raz w ciągu każdego roku trwania pielęgnacji (łącznie 3 razy),
  • nawożenie trawnika  - 2 razy w ciągu każdego roku trwania pielęgnacji (łącznie 6 razy).
  • oprysk trawnika przeciwko roślinom dwuliściennym - 3 razy w ciągu każdego roku trwania pielęgnacji (łącznie 9 razy).

Terminy wykonania zabiegów pielęgnacyjnych Wykonawca dostosuje do pory wegetacyjnej roślin i wykona je w terminach określonych przez siebie zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

 Pyt. Nr 2.

Dlaczego kosztorysować szczegółowo i załączyć kosztorys szczegółowy do oferty przetargowej przy rozliczeniu ryczałtowym. Na jakiej ustawie i przepisach oparł się inwestor stosując takie wymagania.

 Odpowiedź:

W niniejszym przetargu Zamawiający określił, że umowa która zostanie zawarta będzie miała charakter ryczałtowy. Kosztorys ofertowy dołączony do oferty byłby dokumentem, który Zamawiający uznawałby za uzasadniający merytorycznie oferowaną przez przyjmującego zamówienie kwotę wynagrodzenia ryczałtowego.

Zamawiający zmienił w ogłoszeniu o zamówieniu – na stronie BZP oraz na stronie internetowej urzędu www.miastkowkoscielny.pl w zakładce przetargi 2012, wykaz dokumentów jakich wymaga do złożenia przez oferentów poprzez skreślenie kosztorysu ofertowego-szczegółowego.

Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie wymaga się złożenia kosztorysu ofertowego.

Kosztorys ofertowy na kwotę podaną w ofercie zostanie złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w dniu zawarcia umowy.

Pyt. Nr 3.

Czy można będzie wykorzystać materiał rozbiórkowy do budowy nawierzchni.

 Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów betonowych z rozbiórki do wbudowania w podbudowę ciągów komunikacyjnych czy chodników pod warunkiem prawidłowego rozdrobnienia materiału betonowego oraz użycia materiału niezanieczyszczonego. Wbudowanie materiału z rozbiórki będzie mogło zostać wykonane przez Wykonawcę po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy inspektor nadzoru stwierdzi, że wbudowywany przez Wykonawcę materiał nie nadaje się do wbudowania pod ciągi komunikacyjne czy chodniki, Wykonawca będzie zobowiązany do jego wywiezienia.

Inne materiały niż betonowe nie będą mogły być wbudowane.

Pyt. Nr 4.

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć inwestor na wykonanie w/w zadania. Bardzo proszę o podanie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia – podstawa prośby aktualne przepisy prawne, w tym ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje o kwocie bezpośrednio przed otwarciem ofert, a więc nie na etapie kompletowania dokumentów.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”

Pyt. Nr 5.

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wniesienia wadium w wysokości
5000,00 zł.

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdziałem 8 SIWZ dla niniejszego przetargu nieograniczonego Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zgodnie z zapisami SIWZ:

1. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać m.in. następujące elementy:

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją;

kwotę gwarancji;

termin ważności gwarancji - 60 dni od daty złożenia oferty;

zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

 i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

 ii. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:

a. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

BS. GARWOLIN

ODDZIAŁ MIASTKÓW KOŚCIELNY

27 9210 0008 0056 4834 2000 0030

 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w kancelarii pok. 14, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

 

 

 Z poważaniem

  Wójt Gminy Miastków Kościelny

 Jerzy Jaroń

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.