Ułatwienia dostępu

IZP. 271.6.2012

 

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

 

 

  1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.),
    informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.

„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych w gminie Miastków Kościelny”.

 

 

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

ZPUH INSTAL Elżbieta Szubińska

ul. Długa 19

08-400 Garwolin

Cena oferty:

-  brutto: 782 440,31 zł.

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy ZPUH INSTAL Elżbieta Szubińska ul. Długa 19, 08-400 Garwolin, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu.

 

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

 

 

 

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę złożyły poniższe firmy:

 

1. AWAS-Systemy Sp. z o.o.

    ul. Żegańska 1

    04-713 Warszawa

 

Cena oferty:

-  brutto: 929 846,48 zł.      

 

 

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena –  84,15   pkt.

Łączna suma punktów – 84,15 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 

 

2. Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 11.06.2012r.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 


4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych.  

      Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej". 

 

 


Z poważaniem

Jerzy Jaroń 

 

Do wiadomości: 

 

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. a/a

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.