Ułatwienia dostępu

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny”.

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

PHUP “EURO-GAZ” Sp.j.

Zgórsko 31a

26-052 Sitków-Nowiny

Cena oferty:

- brutto: 35 402,75 zł.

Komisja Przetargowa wybrała ofertę PHUP “EURO-GAZ” Sp.j. Zgórsko 31a, 26-052 Sitków-Nowiny, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych
i niepodlegających odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę złożyły poniższe firmy:

 

1. Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Dobrów 8

28-142 Tuczępy

Cena oferty:

- brutto: 39 113,22 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 90,51 pkt.

Łączna suma punktów – 90,51.

 

2. INWESTBUD Sp z o.o.

ul. Przyczółkowa 124A

02-968 Warszawa

Cena oferty:

- brutto: 37 989,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena –93,19 pkt.

Łączna suma punktów – 93,19.

 

3. RAMID

Mirosław DEC

ul. Kowalskiego 1/54

03-288 Warszawa

Cena oferty:

- brutto: 38 870,13 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena –91,08 pkt.

Łączna suma punktów – 91,08.

 

4. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne

Danuta Hofman

ul. Arkuszowa 65/43

01-934 Warszawa

Cena oferty:

- brutto: 42 533,18 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 83,24 pkt.

Łączna suma punktów – 83,24.

 

5. Zakład Gospodarki Komunalnej

“GRONEKO”

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19

87-713 Lubanie

Cena oferty:

- brutto: 43 953,76 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 80,55 pkt.

Łączna suma punktów – 80,55.

 

6. Komisja Przetargowa nie oceniała oferty firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe

„POL-TROM”

Nowak Mieczysław, Nowak Sławomir

Kaplity 7

11-010 Barczewo

 

ponieważ złożona oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwrócił się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wykonawca miał termin 5 dni od daty otrzymania pisma na dostarczenie wskazanych w piśmie dokumentów do siedziby Zamawiającego. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie dostarczył Zamawiającemu wykazanych w piśmie dokumentów.

 

W związku z powyższym Zamawiający wyklucza w/w ofertę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) „Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759).

                                              

Z poważaniem

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy

postępowania

a/a

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.