Ułatwienia dostępu

 

 GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 Prawo zamówień publicznych

 

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

 

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

Nazwa zadania: „Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Miastków Kościelny
w roku 2012.

 

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena 10 zł – koszt przygotowania ) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

Sposoby przekazania:

 

- odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

 

- przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

 

- pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi” ( nieodpłatne ).

 

Lokalizacja inwestycji: gm. Miastków Kościelny.

 

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  do 31 października 2012r.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

 

1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia".

 

2.     W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP zamawiający żąda złożenia:

 

2.1. dla spełnienia warunku zawartego w art. 22 ust. 1, pkt. 2 tj, posiadania wiedzy
i doświadczenia – Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych prac w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów) potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie - załącznik nr 3.

 

2.2. dla spełnienia warunku zawartego w art. 22 ust. 1 pkt. 3 tj. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający żąda złożenia:

 

2.2.1. wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4 Zamawiający uzna spełnienia w/w warunku jeżeli Wykonawca wykaże (w załączniku nr 4), że dysponuje co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wraz z wykazem maszyn budowlanych, którymi dysponuje oferent w tym posiadanie minimum 1 koparko-ładowarki oraz 1 równiarki umożliwiającej wykonanie zamówienia,

 

2.2.2. Oświadczenia, że osoba(y), która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli wykonawca załączy oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień – załącznik nr 5,

 

2.3. W przypadku gdy Wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powoływał będzie się na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 7 oraz załącza wypełniony załącznik nr 6 „Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia”.

 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy przez Zamawiającego
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda złożenia:

 

3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 8,

 

3.2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz z elektronicznym wydrukiem ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.

 

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

 

Zgodnie z Art. 26. ust. 3 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1.

 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów) potwierdzających że te prace zostały wykonane należycie - załącznik nr 3.

 

4. Załącznik nr 4 – wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia wraz z wykazem maszyn,

 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.

 

6. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia na załączniku nr 6.

 

7. Załącznik nr 7 – pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

 

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 8 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 

9. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz z elektronicznym wydrukiem ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.

 

10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 

11. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 

12. Parafowane istotne postanowienia przyszłej umowy – załącznik nr 9.

 

Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że:

 

 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   

 2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   

 3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   

 4. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

   

  Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

   

  1. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

   

  2. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 3,4,5 i 9 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

   

  3. Inne dokumenty.

   

  Wadium: 

   

  Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 

   

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

   

  Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy..

   

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  cena 100%.

   

  Termin składania ofert upływa dnia 05.06.2012r.  o godz. 09:45.

   

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
  w dniu 05.06.2012r. o godz. 10:00.

   

  Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

   

  Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   

  Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla oferentów, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

   

  Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru oferenta.

   

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

   

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 164044- 2012

   

  Osoby uprawnione do kontaktów:

   

  Wioletta Ulrich-Juś - inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

   

  tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

   

  email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

   

   

   

  Załączniki:

   

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   

  Załączniki do specyfikacji:

   

  1. Formularz oferty.

    

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

    

  3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat.

    

  4. Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia.

    

  5. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.

    

  6. Dane dotyczące podwykonawców.

    

  7. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

    

  8. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.

    

  9. Istotne postanowienia przyszłej umowy.

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.