Ułatwienia dostępu

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

 

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 Prawo zamówień publicznych

 

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

 

 

 

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych w gminie Miastków Kościelny”.

 

 

 

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł – koszt przygotowania) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

Sposoby przekazania:

 

- odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

 

- przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

 

- pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi 2012” (nieodpłatne).

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 

 

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych w gminie Miastków Kościelny” .

 

Wspólny Słownik Zamówień :

 

45232421-9 – roboty w zakresie oczyszczania ścieków,

 

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

 

45232410-9 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

45232423-3 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

 

45255600-5 – roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

 

45232400-6 – przepompownie ścieków

 

45231300-8 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

 

45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 

 

 

Lokalizacja inwestycji:

 

Kolonia Zabruzdy, Kujawy, Ryczyska, Wola Miastkowska, Zasiadały, Zwola, Brzegi, Kruszówka, Miastków Koscielny, Stary Miastków, Zabruzdy, Zgórze, Zwola Poduchowna: gm. Miastków Kościelny.

 

 

 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na budowie 64 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych pracujących w technologii hybrydowej z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, z odprowadzeniem ciśnieniowym wód oczyszczonych do studni chłonnej, montażem studni chłonnych oraz zasilaniem elektrycznym i rozruchem technologicznym.

 

 

 

Przewiduje się wykonanie:

 

 • 53 sztuk oczyszczalni ścieków Q=0,4-0,6m3/dobę

   

 • 10 sztuk oczyszczalni ścieków Q = 0,6 -0,96m3/dobę

   

 • 1 sztuka oczyszczalni ścieków Q = 1,0 – 1,44m3/dobę

   

 

 

Oczyszczalnie muszą posiadać udokumentowaną przez laboratorium notyfikowane zgodność z normą PN EN 12566:3+A1:2009.

 

 

 

2. Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w:

 

· projekcie budowlanym,

 

· specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

 

· przedmiarze robót,

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: .

 

Termin wykonania prac w terenie – do 15.10.2012r.

 

Termin dostarczenia zatwierdzonej inwentaryzacji powykonawczej przez Starostwo Powiatowe oraz dokonania końcowego odbioru zadania – do 15.11.2012r.

 

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Złożą właściwą i właściwie podpisana ofertę,

   

 2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   

 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

   

 4. Dysponują potępiałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
  i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

   

 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   

 

 

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

 

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

 

 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 

 

 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1.

 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 

3. Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 900 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów) potwierdzających że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 3.

 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia.

 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.

 

6. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia na załączniku nr 6.

 

7. Załącznik nr 7 – pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

 

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 8 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 

9. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz z elektronicznym wydrukiem ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.

 

10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 

11. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 

12. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

 

13. Informację z  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Potwierdzenie posiadania wysokości środków na wykonanie przedmiotowego zamówienia wymaga udokumentowania kwotą w wysokości nie mniejszej niż 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).,

 

14. Parafowane istotne postanowienia przyszłej umowy – załącznik nr 9.

 

15. Deklaracje zgodności wystawione zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i odpowiednimi przepisami wykonawczymi wraz z raportami badań laboratorium notyfikowanego na proponowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, zgodność z normą PN EN 12566:3+A1:2009.

 

16. Specyfikacje techniczne  (opis urządzeń technicznych) proponowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

17. Wypełniony przedmiar robót.

 

 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że:

 

 

 

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   

 4. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

   

 

 

 

 

Wadium jest wymagane –

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

 

 

 

Zamawiający wymaga aby oferta zabezpieczona była wadium w wysokości:

 

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

 

 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następują­cych formach:

 

 1. pieniądzu,

   

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

   

 3. gwarancjach bankowych,

   

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

   

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
  z 9 listopada 2000 r. o utworze­niu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.)

   

 

 

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto:

 

BS. GARWOLIN

 

ODDZIAŁ MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

48 9210 0008 0056 4834 2000 0040

 

 

 

 

 

Wadium wnoszone w formie: pieniężnej (dowód wpłaty), poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał) należy dołączyć w zamkniętej kopercie, przytwierdzonej do koperty zawierającej ofertę, oznakowanej następująco:

 

 

 

Przetarg nieograniczony – 

 

„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych w gminie Miastków Kościelny”

 

 

 

WADIUM

 

nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu.

 

 

 

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać m.in. następujące elementy:

 

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

 

- określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją;

 

- kwotę gwarancji;

 

- termin ważności gwarancji; Zamawiający zastrzega, ze termin ważności gwarancji powinien być określony do dwóch miesięcy od dnia składania ofert.

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

 

§ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

 

§ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

 

§ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

 

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:

 

§ w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 

 

 

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przed­stawiciela gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w spo­sób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

 

 

 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w poda­nym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

 

 

 

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 

Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 

 

 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 

 

 

Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz
z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

 

 1. Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

   

 2. Nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

   

 3. Zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

   

 

 

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%.

 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2012r. godz. 9:45.

 

 

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
w dniu 22.05.2012 roku o godz. 10:00.

 

 

 

Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

 

Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy.

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem …………………………..

 

 

 

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

 

 

 

Wioletta Ulrich-Juś - inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

 

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

 

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

Małgorzata Salamończyk  – referent ds. ochrony środowiska

 

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32,

 

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

 

                                                 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.