Ułatwienia dostępu

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 

 Prawo zamówień publicznych

 

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

 

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

Nazwa zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny”.

 

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł – koszt przygotowania) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

Sposoby przekazania:

 

- odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

 

- przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

 

- pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi 2012” (nieodpłatne).

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny” .

 

Wspólny Słownik Zamówień : CPV: 90512000-9 – Usługi transportu odpadów.

 

 CPV: 90650000-8 – Usługi usuwania azbestu.

 

Lokalizacja inwestycji: gm. Miastków Kościelny.

 

Zakres prac:

 

1. Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych w ilości –

 

ok. 1370m2/ 19,18 Mg.

 

2. Odbiór wraz z załadunkiem, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych w ilości – ok. 5117m2/ 71,64 Mg.

 

Wykaz nieruchomości, z których należy usunąć bądź odebrać płyty azbestowo-cementowe zostanie przekazany Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31 lipca 2012r. 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Złożą właściwą i właściwie podpisana ofertę,

   

 2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   

 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

   

 4. Dysponują potępiałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
  i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

   

 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

   

  Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

   

  Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
  o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
  nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

   

  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

   

  1. Formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1);

    

  2. Karta wyceny zadania z podziałem na jego elementy (załącznik nr 1a);

    

  3. Oświadczenie w sprawie spełniania przez oferenta warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2);

    

  4. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz z elektronicznym wydrukiem ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.

    

  5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    

  6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    

  7. Wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
   i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( należy załączyć referencje );

    

  8. Podpisany projekt umowy i parafowane wszystkie strony umowy (załącznik nr 4).

    

   Dokumenty zezwalające wykonawcy na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zwierających azbest (zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów, zezwolenie na transport odpadów wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów, decyzja zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest – obowiązująca do końca terminu realizacji zadania).

    

   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że:

    

   1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

     

   2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

     

   3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

     

   4. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

     

    Wadium nie jest wymagane.

     

     

     

    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%.

     

     

     

    Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2012r. godz. 9:45.

     

     

     

    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
    w dniu 15.05.2012 roku o godz. 10:00.

     

    Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

     

    Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

     

    Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

     

    Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy.

     

    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

     

    Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

     

    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 136224-2012. 

     

    Osoby uprawnione do kontaktów:

     

    Wioletta Ulrich-Juś - inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

     

    tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

     

    email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

     

    Małgorzata Salamończyk  – referent ds. ochrony środowiska

     

    tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32,

     

    email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SIWZ
    Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
    Załącznik Nr 1a Karta wyceny
    Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków
    Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy
     

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.