Ułatwienia dostępu

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 Prawo zamówień publicznych

 

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759  z późn. zm. )

 

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

Nazwa zadania:Dostawa  materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych
do drukarek,  kserokopiarek oraz środków czystości do
Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
”.

 

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł – koszt przygotowania) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

Sposoby przekazania:

 

-       odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

 

-       przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

 

-       pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi 2012” (nieodpłatne).

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek,  kserokopiarek oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym” .

Wspólny Słownik Zamówień :

 

30125110-5, 30125120-8, 30141200-1, 30191130-4 od 30192000-1 do 30193200-0

 

od 30197100-7 do 30199500-5, 31411000-0, od 39813000-4 do 39833000-0 

 

Miejsce dostawy: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym.

 

Zakres przetargu:

 

Dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w zestawieniu, które stanowi (załącznik nr 2) do SIWZ.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.12.2012r.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają  następujące warunki:

 

 1. złożą właściwą i właściwie podpisana ofertę,

   

 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   

 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

   

 4. dysponują potępiałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
  i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

   

 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   

  Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

   

  Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
  o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
  nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

   

  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

   

  1.     Formularz oferty - załącznik nr 1

   

  2.     Wypełnioną tabelę oferowanych artykułów – załącznik Nr 2

   

  3.     Parafowane wszystkie strony umowy – załącznik Nr 3

   

  4.    Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności -  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną -  oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

   

  5.     Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie podobnych dostaw zawierający dane: wartość, data i miejsce dostawy odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009 r. (Dz. U Nr 226, poz. 1817) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch dostaw z należytą starannością odpowiednim dokumentem, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 4,

   

  6.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5
  (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

   

  7.     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

   

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że: 

   

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    

  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    

  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    

  4. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

    

   Wadium nie jest wymagane.

    

   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%.

    

    

   Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2012. godz. 9:45.

    

    

   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
   w dniu 20.03.2012 roku o godz. 10:00.

    

    

   Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

    

    

   Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

    

    

   Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

    

    

   Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy.

    

    

   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

    

    

   Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których

    

    

   wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1

    

   pkt 7 Ustawy w przypadku:

    

   - wyczerpania ilości oraz asortymentu artykułów biurowych,  eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, oraz środków czystości - uszczegółowionych w formularzu ofertowym.

    

   Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania
   w zamówieniach uzupełniających cen nie wyższych od zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 68140-2012

    

   Osoby uprawnione do kontaktów: 

    

   Wioletta Ulrich-Juś - inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

    

   tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

    

   email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

    

    

   SIWZ

    Umowa

   Formularz potrzeb szczegółowych art. biurowych,
   eksploatacyjnych  oraz środków czystości na rok 2012

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.