Ułatwienia dostępu

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

 

 

wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

P.P.H. „AUTO-MOTO”

Barbara Kawałkiewicz

ul. Bolesława Prusa 41

05-804  Pruszków

 

 

 

1. Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy: P.P.H. „AUTO-MOTO” Barbara Kawałkiewicz, ul. Bolesława Prusa 41, 05-804  Pruszków, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert  nie podlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. tj. po  7.02.2012r.

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta

Liczba punktów

 

w kryterium cena
1.

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA
Al. Rejtana 8
35-310 Rzeszów

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. 241,65
2.

P.P.H. „AUTO-MOTO”
Barbara Kawałkiewicz
ul. Bolesława Prusa 41
05-804 Pruszków

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. 300,00
3.

OPI T. Bobrowski B. Kamiński s.c.
ul. 1 Maja 6
46-073 Chróścina

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. 276,60
4.

ECU” Spółka Handlowo-Usługowa Sp. z o.o.
ul. Zamenhofa 9
22-400 Zamość

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. 264,52

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający   

 

     informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający  

 

    informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 

  1.  

          Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. a/a

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.