Ułatwienia dostępu

 GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania:

przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

      II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

1.        Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania w klasach I-III, w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miastków Kościelny. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dla uczniów, działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów w ramach zajęć. Zadanie obejmuje:

 

1.1.       prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;

 

1.2.       zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

 

1.3.       zajęcia logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

 

1.4.       zajęcia rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

 

1.5.       gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy,

 

1.6.       zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

 

1.7.     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie.

 

2.       Do obowiązków prowadzącego będzie należało m. in.:

 

2.1.       prowadzenie zajęć (zajęcia w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły), w terminie do 28 czerwca 2012 roku;

 

2.2.      dokumentowanie zajęć ( dzienniki zajęć, listy obecności);

 

2.3.      sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, współpraca z dyrektorem szkoły, w której prowadzone będą zajęcia;

 

2.4.      opracowanie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły,

 

2.5.      szczegółowy zakres obowiązków ujęty został w  rozdziale III SIWZ Istotne postanowienia umowy - Projekt umowy. Zakres obowiązków odnosi się do wszystkich wymienionych w załączniku Nr 5 do SIWZ. Jednostka jednej godziny lekcyjnej używana w SIWZ odpowiada czasowo 45 minutom lub 60 minutom w zależności od rodzaju zajęć.

 

 

 

Szczegółowy opis zadań stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub dowolną liczbę części zamówienia.

 

Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  80100000 -5.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

 

Data zakończenia: 28 czerwca 2012r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

 

III.1) WADIUM

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

 

 

III.2) ZALICZKI

 

·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 

 

 

III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania       

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę
a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ.

 

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę
a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę
a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę
a wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale II SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:

 

 

 

III.4.1)                  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

o   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

 

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

o   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

 

 

III.5) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt III.5)

 

1.     Formularz oferty - załącznik nr 1.

 

2.     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 

3.     Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.

 

4.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 

5.     Kopie dyplomu lub innych dokumentów wykazujących posiadanie kwalifikacji w zakresie składanej oferty.

 

 

 

 

 

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zgodnie z zapisami Rozdziału III SIWZ – Istotne postanowienia umowy

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pok. Nr 12.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 11:45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6,
08-420 Miastków Kościelny, pokój nr 12.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 

 

Realizacja projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

 

 

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

 

Wioletta Ulrich-Juś

 

- inspektor ds. zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

 

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

 

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

SIWZ

Załącznik do SIWZ Tabela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.