Ułatwienia dostępu

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

na realizację zadania polegającego na:

budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W
Miastków Kościelny – Ryczyska – Gózdek w km 0+100-0+253 str.P

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 14 000 euro

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W
Miastków Kościelny – Ryczyska – Gózdek w km 0+100-0+253 str.P.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  Wykonanie chodnika z kostki brukowej po prawej stronie drogi powiatowej – zgodnie  przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Przedmiot zamówienia należy wykonać dwuetapowo.

do dnia 27 grudnia 2011 roku: należy zakupić materiały (kostkę brukową oraz krawężniki) do budowy chodnika

(Zamawiający oczekuje przedstawienia faktury za zakupione materiały najpóźniej
do dnia 27 grudnia 2011r.),

wykonanie chodnika w terenie – do dnia 30 czerwca 2012r.

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca  zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, a w szczególności osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiada wymagane ustawą Prawo budowlane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia.

               Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie, że osoba która będzie pełnić funkcję kierownika budowy   posiada wymagane uprawnienia (załącznik nr 2 do zaproszenia).

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i  dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

 

 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

  1. oferta Wykonawcy – zgodna z załącznikiem Nr 4 wraz z kosztorysem ofertowym według załącznika Nr 6.
  2. oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 2
  3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

     Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
  4. Parafowane wszystkie strony istotnych postanowień przyszłej umowy – zgodnie z 

     załącznikiem Nr 5.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pok. Nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.12.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6,
08-420 Miastków Kościelny, pokój nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

Wioletta Ulrich-Juś

- inspektor ds. zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  

 ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.