Ułatwienia dostępu

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012”.

 

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena 10 zł – koszt przygotowania ) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Sposoby przekazania:

odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi” ( nieodpłatne ).

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012


Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4 – Wynajem autobusów i autokarów wraz
z kierowcą.

 Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym

Lp.

Godzina

Trasa

Ilość kilometrów

Ilość osób

1.  

700

Kruszówka, Zabruzdy, Kolonia Zabruzdy

12

50

2.  

725

Ryczyska, Glinki

7

25

3.  

735

Wola Miastkowska, Kujawy

16

50

4.  

808

Baczków, Zwola Poduchowna, Zwola, Suchowola

23

50

5.  

1300

Kolonia Zabruzdy, Zabruzdy, Kruszówka, Wola Miastkowska, Kujawy

17

50

6.  

1320

Ryczyska, Glinki

7

14

7.  

1345

Baczków, Zwola, Suchowola

23

43

8.  

1440

Kolonia Zabruzdy, Zabruzdy, Kruszówka, Wola Miastkowska, Kujawy

17

50

9.  

1500

Ryczyska, Glinki

7

15

10.  

1540

Baczków, Zwola, Suchowola

23

43

11.  

1610

Kolonia Zabruzdy, Zabruzdy, Kruszówka, Wola Miastkowska, Kujawy

17

15

 Łączna długość trasy dowożenia dzieci wynosi: 169 km.

 Lokalizacja inwestycji: gm. Miastków Kościelny

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 Wymagany termin wykonania zamówienia:  do 29.06.2012r.

 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

· potwierdzeniem spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności będzie przedłożenie odpisu, zaświadczeń z których będzie wynikać, że oferent ma uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

· posiada licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia,

· spełnienie tego warunku weryfikowane będzie w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia,

· warunek ten będzie spełniony przez oferenta, jeżeli oferent udokumentuje należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej 2 zamówień polegających na dowożeniu osób cyklicznie przez okres przynajmniej 1 roku, na dowolnej trasie.

3)  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

· weryfikacja spełniania tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wykaz sprzętu oferenta, kwalifikacje zawodowe osób biorących udział w zamówieniu, doświadczenie, wykształcenie oraz uprawnienia osób zaangażowanych w trakcie realizacji zamówienia,

· warunek ten będzie spełniony przez oferenta, jeżeli:

oferent wykaże, dysponowanie osobą (osobami) która (które) będzie (będą) uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą (-cymi) uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy Prawo drogowe (oraz innymi przepisami) oraz sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia.

 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

· weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dokumenty finansowe, informację z banku o wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

· warunek ten będzie spełniony przez oferenta, jeżeli oferent wykaże posiadanie  opłaconej i ważnej polisy OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Formularz oferty przetargowej – wypełniony i podpisany przez oferenta (załącznik nr 1);
 2. Oświadczenie w sprawie spełniania przez oferenta warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2);
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
  rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
  pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
  ust. 1 pkt. 2 ustawy;
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. Podpisany projekt umowy i parafowane wszystkie strony umowy (załącznik nr 3),
 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych;
 8. W celu wykazania spełnienia przez oferenta warunków udziału w postępowaniu o których mowa a art. 22 ust. 1 pkt 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

a. Koncesja, zezwolenie lub licencja na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym,

b. Wykaz sprzętu będącego własnością i w posiadaniu oferenta przeznaczonych do użycia podczas realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4),

c. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wg wzoru stanowiącego załączniki Nr 5).

d. Wykaz zrealizowanych usług (załącznik Nr 6).

 1. W celu wykazania spełnienia przez oferenta warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

a. opłacona polisa odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

 Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że:

 

 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 1. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 3,4,5 i 9 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

3. Inne dokumenty.

 Wadium nie jest wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%.

Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2010 godz. 9:45.

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
w dniu 08.11.2010 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla oferentów, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru oferenta.

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 343396- 2010.

 

Osoba uprawniona do kontaktu:

 Wioletta Ulrich-Juś - inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                         Jadwiga Wojda

 

 

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.

3. Wzór umowy.

4. Wykaz sprzętu będącego własnością i w posiadaniu oferenta.

5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

6. Wykaz zrealizowanych usług

7. Szczegółowy opis tras przejazdu

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.