Ułatwienia dostępu

ZAWIADOMIENIE

Miastków Kościelny, dnia 06.09.2010 roku

 

IZP. 3410/6/2010

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z dostarczeniem w dniu 24.08.2010r. przez firmę „STRABAG” wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru oferty oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.),
ponownie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

    „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi-Pieńki” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

„FEDRO” Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy „FEDRO” z/s w Osiecku przy ul. Kolejowej 1, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert  nie podlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 13.09.2010 roku.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta

Liczba punktów

w kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROMOS” Sp. z o .o.
ul. Przemysłowa 45
08-410 Wola Rębkowska

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

85,39

2

„STRABAG”

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

88,00

3

„FEDRO” Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 1
08-445 Osieck

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający

 informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Z up. Wójta

mgr Elżbieta Domaszczyńska

Sekretarz Gminy

 

 

 

Do wiadomości:

 

1. Wszyscy uczestnicy

postępowania

  1. a/a

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.