Ułatwienia dostępu

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi-Pieńki.

Miastków Kościelny, dnia 27.08.2010 roku

 

IZP. 3410/6/2010 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.),
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi-Pieńki” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

„FEDRO” Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy „FEDRO” z/s w Osiecku przy ul. Kolejowej 1, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert  nie podlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 02.09.2010 roku.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta

Liczba punktów

w kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROMOS” Sp. z o .o.
ul. Przemysłowa 45
08-410 Wola Rębkowska

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

85,39

2

„STRABAG”

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Oferta odrzucona.

-

3

„FEDRO” Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 1
08-445 Osieck

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

 

2. Komisja Przetargowa nie oceniała oferty firmy:

„STRABAG” Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

ponieważ złożona oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W złożonej ofercie brak było pełnomocnictwa /lub innego dokumentu/ potwierdzającego prawo do reprezentowania spółki, wystawionego na osobę podpisującą złożoną ofertę.

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759), zwrócił się do Wykonawcy o uzupełnienie w/w dokumentu. Wykonawca dokumenty (lub ich kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem) miał dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W wyżej określonym terminie Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu wymaganych dokumentów.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca w/w ofertę z udziału w postępowaniu  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

  Wójt Gminy Miastków Kościelny

                 Jadwiga Wojda

 

 

Do wiadomości:

 

1. Wszyscy uczestnicy

postępowania

  1. a/a

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.