Ułatwienia dostępu

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zgórze.

Miastków Kościelny, dnia 26.08.2010 roku

 

IZP. 3410/5/2010 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.),
informuje że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zgórze” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROMOS” Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 45
08-410 Wola Rębkowska

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 01.08.2010 roku.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium cena

1

„FEDRO” Sp. z o. o.

ul. Klejowa 1
08-445 Osieck

91,99

2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROMOS” Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 45
08-410 Wola Rębkowska

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                    Jadwiga Wojda

 

 

 

Do wiadomości:

 

1. Wszyscy uczestnicy

postępowania

  1. a/a

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.