Ułatwienia dostępu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola.

Miastków Kościelny, dnia 10.08.2010 roku

 

IZP. 3410/4/2010

  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.),
że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

„MELIORANT” Tadeusz Zając i Spółka

Sulbiny, ul. Wspólna 2

08-400 Garwolin

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy „MELIORANT” Tadeusz Zając i Spółka z/s w Sulbinach, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert  niepodlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 16.08.2010 roku.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta

Liczba punktów

w kryterium cena

1

 

Lider Konsorcjum: P.I.O.Ś.

„EURO-EKOLAS” Sp. zo.o.

Ul. Nowoursynowska 101E

02-766 Warszawa

 

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

95,39

2

Zakład budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych

Miętne, ul. Główna 45,

08-400 Garwolin

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

95

3

„MELIORANT” Tadeusz Zając i Spółka

Sulbiny, ul. Wspólna 2

08-400 Garwolin

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%

 

2. Komisja Przetargowa nie oceniała oferty firmy:

Zakład Instalacyjno-Budowlany

inż. Władysław Goszczyński

ul. Wieniawskiego 28

21-300 Radzyń Podlaski,

ponieważ złożona oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożony w ofercie dokument zawierający informację z banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiony był wcześniej niż wymagany w SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759), zwrócił się do Wykonawcy o uzupełnienie w/w dokumentów. Wykonawca dokumenty (lub ich kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem) miał dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W dniu 07.08.2010r. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu informację, że nie jest w stanie dostarczyć Zamawiającemu wymaganej informacji bankowej.

W związku z powyższym Zamawiający wyklucza w/w ofertę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) „Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 


                                                                                                                        WÓJT GMINY

                                                                                                                        Jadwiga Wojda


 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.