Ułatwienia dostępu

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi - Pieńki. 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny
działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieogrniczony
o wartości szacunkowej poniżej kowty określonej
w przepisach wydanych na podstwie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania:

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi - Pieńki"

 

 

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena 10 zł - koszt przygotowania ) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Sposoby przekazania:

 

-         odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

 

-         przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

 

-         pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi” ( nieodpłatne ).

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi - Pieńki”

 

Wspólny Słownik Zamówień : 45233220-7  – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Lokalizacja inwestycji: Brzegi, Gm. Miastków Kościelny


Zakres prac:


1. Podbudowa.

 

 • Mechaniczne profilowanie warstw konstrukcyjnych wraz z zagęszczeniem w gr. kat. II – 1763 m2.
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm – 1763 m2.


2. Nawierzchnia.

 • Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie – 7216 m2.
 • Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 8897 m2.
 • Wyrównanie profilu istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 50 kg/m2, KR-2 – 444,85 Mg.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8; w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 – 8680 m2.


3. Pobocze.

 • Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III z dokopu z odl. do 5 km – 81 m3.
 • Mechaniczne profilowanie poboczy wraz z zagęszczeniem – 2170 m2.

 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w przedmiarze robót który stanowi (załącznik nr 3) do SIWZ. Dokumentacja projektowa dostępna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego.

 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.10.2010 roku.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają  następujące warunki:

 

 1. złożą właściwą i właściwie podpisana ofertę,

   

 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   

 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

   

 4. dysponują potępiałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
  i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

   

 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 

 1. formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1);

   

 2. oświadczenie w sprawie spełniania przez oferenta warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2);

   

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

   

 4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   

 5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   

 6. wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
  i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( należy załączyć referencje );

   

 7. podpisany  projekt umowy i parafowane wszystkie strony umowy (załącznik nr 4),

   

 8. dane dotyczące podwykonawców z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych i zakresu powierzonych im części zamówienia wraz z pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do  oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( jeśli oferent  przewiduje zatrudnienie podwykonawców ).

   

 9. wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący (załącznik nr 5) do SIWZ.

   

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że:

 

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   

 4. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Wadium nie jest wymagane.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%.

 Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2010 godz. 9:45.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
w dniu 11.08.2010 roku o godz. 10:00.

 

Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa  w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 228238 - 2010

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

Błażej Szczepański - inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych
tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32
email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

 

 

 

Wójt Gminy

Jadwiga Wojda

 

 

 

Załączniki:

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.