Ułatwienia dostępu

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1655  z 2007r. oraz Nr 171, poz. 1058 z 2008r.)

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Nazwa zadania: „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 50 zł) nie później niż
w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
Sposoby przekazania:
- odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 7.00 do 15.00.
- przesłanie drogą pocztową (koszty przesyłania pokrywa Wykonawca) .
- pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi”(nieodpłatne).

Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Wspólny Słownik Zamówień :
45112711-2 – Roboty w zakresie kształtowania parków.

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych.
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

Lokalizacja inwestycji: Miastków Kościelny działka nr 135/6 Gm. Miastków Kościelny
Zakres robót:
1. Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego.
- roboty porządkowe, niwelacja i kształtowanie terenu,
- nawierzchnie utwardzone, plac zabaw, ławki, kosze,
- sadzenie roślin, trawniki, kora.  
2. Oświetlenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego.
- instalacje wewnętrzne,
- instalacja oświetlenia zewnętrznego,
- pomiary instalacji.
3. Przebudowa placu postojowego.
- elementy ulic,
- podbudowa,
- nawierzchnia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w załączniku nr 3 do SIWZ. Dokumentacja projektowa dostępna jest również do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.08.2010

Opis  warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają  następujące warunki:
1. złożą właściwą i właściwie podpisana ofertę,
2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potępiałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówienia,

1. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1. ofertę (załącznik nr 1),
2. oświadczenie w sprawie spełniania przez oferenta warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2),
3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. wykaz co najmniej jednej wykonanej w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana z należytą starannością (należy załączyć referencje z których będzie wynikało że oferent spełnia
w/w warunek),
6. podpisany projekt umowy i parafowane wszystkie strony umowy (załącznik nr 4),
7. dane dotyczące podwykonawców z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych i zakresu powierzonych im części zamówienia (jeśli oferent  przewiduje zatrudnienie podwykonawców).

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena 100%

Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2010 godz. 9.45

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
ul. Rynek 6 pokój nr 13 w dniu 14.01.2010 godz. 10.00

Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów, dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa  w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer 407098-2009 z dnia 26.11.2009

Osoby uprawnione do kontaktów :
insp. ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych
Daniel Kwaśniewski
tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32
fax. (025) 7544007
email -
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy
Jadwiga Wójda

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Formularz ofertowy.
2. 
Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3. Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót.
 -
Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego opis i przedmiar.
 -
Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego rzuty i rysunki.
 -
Oświetlenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego opis i przedmiar.
 -
Przebudowa placu postojowego opis i przedmiar.
4. 
Wzór umowy.

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.