Ułatwienia dostępu

Modernizacja drogi gminnej Kol. Miastków – Las

Miastków Kościelny, dnia 2008-08-27

IZP. 3410/6/2008 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ) informuje,
że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Modernizacja drogi gminnej Kol. Miastków – Las” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 


“PAROL” Zakład Usług
Remontowo Budowlanych
08-400 Garwolin
Ruda Talubska 50A

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 pzp, i postanowieniami SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy 

Adres wykonawcy 

Liczba punktów
w kryterium cena

1

Rejonowy Związek Spółek Wodnych 

ul. J. Paweł II 10,
 08-400 Garwolin 

70

2

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe
 M. Bartniczak

Kolonia Górzno,
08-404 Górzno 

oferta odrzucona

3

“PAROL” Zakład Usług
Remontowo Budowlanych 

08-400 Garwolin
Ruda Talubska 50A 

100

4

Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
DROMOS Sp. z o.o.

08-410 Wola Rębkowska
 ul. Przemysłowa 45 

69

 


Kryterium oceny ofert – cena 100%

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że odrzuca z udziału w postępowaniu ofertę:

Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe
M. Bartniczak
Kolonia Górzno, 08-404 Górzno

Uzasadnienie faktyczne:
Oferent w pkt 3 złożonej Oferty sporządzonej na formularzu, który stanowił załącznik nr 1 do SIWZ wpisał 14 dni jako termin płatności, zgodnie z załączonym wzorem umowy termin płatności wynosi 30 dni w związku z powyższym Oferent zmniejszył ilość dni
z wymaganych 30 do 14 dni i tym samy złożyło ofertę niezgodną ze SIWZ.
Uzasadnienie prawne:
 Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie spełnia wymogu zawartego w dziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej". 

 

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda


Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy
postępowania
2. a/a

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.