Ułatwienia dostępu

Modernizacja stadionu sportowego w Miastkowie Kościelnym

Miastków Kościelny, dnia 2008-07-10

IZP. 3410/5/2008 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ) informuje,
że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Modernizacja stadionu sportowego w Miastkowie Kościelnym” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: JONEX SPORT
Krzysztof Olszewski
06-500 Mława, ul. Banku Miast 4

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 pzp, i postanowieniami SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium cena

JONEX SPORT
Krzysztof Olszewski 

06-500 Mława,
ul. Banku Miast 4

100

2

MATKOWSKI OBIEKTY SPORTOWE
Tomasz Matkowski

59-820 Leśna
ul. Baworowo 47

Oferta odrzucona

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że odrzuca z udziału w postępowaniu ofertę przedsiębiorstwa:

MATKOWSKI OBIEKTY SPORTOWE
Tomasz Matkowski
59-820 Leśna
ul. Baworowo 47
  

Uzasadnienie faktyczne:
Oferent nie przedstawił w swojej ofercie wykazu co najmniej jednej wykonanej w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana z należytą starannością (należy załączyć referencje) tym samy nie spełnił wymogu zawartego w dziale V ust. 2 pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pismem nr IZP. 3410/5/2008 zamawiający wezwał oferenta do uzupełnienia między innymi brakującego wykazu wykonanych robót wraz z odpowiednimi referencjami. Dnia 09-07-2008 do Zamawiającego wpłynęło uzupełnienie oferty, które nie zawierało w/w wykazu.

Uzasadnienie prawne:
 Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie spełnia wymogu zawartego w dziale V ust. 2 pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej". 

 

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy
postępowania
2. a/a

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.