Ułatwienia dostępu

2019-12-18

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym ogłasza

nabór na stanowisko Asystent Rodziny

 I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny


II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, 56 godzin miesięcznie, co odpowiada ⅓ etatu

 

III. Miejsce pracy: praca na terenie gminy Miastków Kościelny  w miejscu zamieszkania rodziny lub miejscu wskazanym przez rodzinę

 IV. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie:
 • wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną

i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określonego w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub

 • średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną;

2.posiadanie polskiego obywatelstwa i korzystanie z pełnych praw publicznych;

 1. nieposzlakowana opinia oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz nie ma zawieszonej  i ograniczonej władzy rodzicielskiej;
 3. kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki obowiązek w stosunku do osoby  wynika z tytułu egzekucyjnego;

 V. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza  z  zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej;
 2. umiejętność w zakresie samodzielnej pracy z rodziną,
 3. odpowiedzialność i obowiązkowość;
 4. prawo jazdy kat. B oraz posiadanie własnego samochodu

 VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do głównych obowiązków asystenta rodziny będzie należeć wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze  z dziećmi oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent będzie odpowiedzialny za pracę z rodzinami wskazanymi przez ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. Do zadań asystenta należy przede wszystkim: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy w poprawie  sytuacji    życiowej,  w tym umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wychowawczych z dziećmi, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, udzielanie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego - podział obowiązków oraz nauczanie zarządzania budżetem domowym, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, systematyczne wizytowanie miejsca zamieszkania rodziny objętych wsparciem, prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacja pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. CV - życiorys
 2. list motywacyjny

W CV i liście motywacyjnym należy zawrzeć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji."

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz posiadane kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, uprawnienia) - oryginały do wglądu
 3. oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia - konieczność dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
 4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu/jej zawieszona ani ograniczona

 

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - pokój nr 3  w godz. 7.00 - 15.00 lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny z dopiskiem  „Nabór na stanowisko  Asystenta  Rodziny” w terminie do 24 stycznia 2020r.

Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu:

25/684 16 37 lub 25/751 12 88.

 IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Miastkowie Kościelnym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Urzędu Gminy Miastków Kościelny oraz na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie.

                                                                                   

Beata Pazura

                                                     p.o. Kierownik  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Miastkowie Kościelnym

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.